Kapittel 2. Nemndas organisering

§ 2-1.Nemndas sammensetning

§ 2-1.Nemndas sammensetning

(1) Nemnda skal ha fem medlemmer ved behandlingen av den enkelte sak. Av disse skal en være nøytral leder, to medlemmer skal representere passasjerinteressene, og to skal representere tjenesteyterinteressene. Minst en av de sistnevnte skal representere den transportsektor den innklagede tilhører. Ved behandling av klager fra passasjerer med funksjonsnedsettelse skal en av nemndas to medlemmer som representerer passasjerinteressene være en representant for en organisasjon for funksjonshemmede.
(2) Lederen av nemnda skal ha juridisk embetseksamen og godkjennes av Samferdselsdepartementet etter forslag fra styret. De øvrige medlemmene skal godkjennes av styret etter forslag fra representative organer. Styret kan utpeke varamedlemmer etter reglene i foregående punktum dersom det er nødvendig.

§ 2-2.Delegering av oppgaver til sekretariatet

§ 2-2.Delegering av oppgaver til sekretariatet

Nemnda kan bare delegere beslutningsmyndighet i den grad det er uttrykkelig tillatt etter øvrige bestemmelser i denne forskriften.

§ 2-3.Bistand fra sakkyndige

§ 2-3.Bistand fra sakkyndige

Nemnda kan utpeke sakkyndige for egen regning eller godkjenne sakkyndige valgt og betalt av partene.