§ 2-1. Nemndas sammensetning

§ 2-1. Nemndas sammensetning

(1) Nemnda skal ha fem medlemmer ved behandlingen av den enkelte sak. Av disse skal en være nøytral leder, to medlemmer skal representere passasjerinteressene, og to skal representere tjenesteyterinteressene. Minst en av de sistnevnte skal representere den transportsektor den innklagede tilhører. Ved behandling av klager fra passasjerer med funksjonsnedsettelse skal en av nemndas to medlemmer som representerer passasjerinteressene være en representant for en organisasjon for funksjonshemmede.
(2) Når nemnda behandler saker på luftfartsområdet skal nemnden ha tre medlemmer ved behandlingen av den enkelte sak. Av disse skal en være nøytral leder, ett medlem skal representere passasjerinteressene og ett medlem skal representere tjenesteyterne innenfor luftfarten. Ved behandling av klager fra passasjerer med funksjonsnedsettelse skal representanten for passasjerinteressene være en representant for en organisasjon for funksjonshemmede. Nemnden kan bestemme at den ved behandling av prinsipielle saker skal ha fem medlemmer og sammensettes i tråd med hovedregelen i første ledd.
(3) Lederen av nemnda skal ha juridisk embetseksamen og godkjennes av Samferdselsdepartementet etter forslag fra styret. De øvrige medlemmene skal godkjennes av styret etter forslag fra representative organer. Styret kan utpeke varamedlemmer etter reglene i foregående punktum dersom det er nødvendig.