§ 2-11.Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 2-11.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert og kjent av alt driftspersonell. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. For personell som ikke behersker norsk, svensk, dansk eller engelsk, skal de relevante delene av dokumentasjonen oversettes til et språk personellet behersker.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal inneholde bestemmelsene som er nødvendige for å ha kontroll på risikoene forbundet med virksomheten.
I sikkerhetsstyringssystemet skal virksomheten minst beskrive
 1. a.
  hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten
 2. b.
  systemet for avvikshåndtering
 3. c.
  hvordan jevnlige risikovurderinger og de tilhørende handlingsplanene skal gjennomføres
 4. d.
  instrukser for
  1. i.
   sikker drift av fornøyelsesinnretningen
  2. ii.
   kontroll av fornøyelsesinnretningen
  3. iii.
   vedlikehold av fornøyelsesinnretningen
 5. e.
  kompetanse- og opplæringskrav for driftspersonellet, inkludert krav til førstehjelps- og redningskompetanse
 6. f.
  beredskapsplaner for nødsituasjoner og andre situasjoner som kan true sikkerheten
 7. g.
  dokumentasjon som inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, journaler over reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller, og rapporter fra disse.