Kapittel 2. Generelle krav til virksomheten

§ 2-1.Ansvaret for virksomheten

§ 2-1.Ansvaret for virksomheten

Virksomheten har ansvaret for sikker drift og vedlikehold og for å ha kontroll på risikoer i forbindelse med driften av fornøyelsesinnretningen.

§ 2-2.Akseptabelt sikkerhetsnivå

§ 2-2.Akseptabelt sikkerhetsnivå

En fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med en anerkjent standard, anses å ha akseptabelt sikkerhetsnivå med mindre denne forskriften inneholder strengere bestemmelser. Hvis en fornøyelsesinnretning har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente standarder, må disse vurderes særskilt. Risikovurderinger skal gjennomføres etter en anerkjent metode.
Hvis deler av anerkjente standarder kombineres, skal det dokumenteres at det oppnås et akseptabelt sikkerhetsnivå.
Kravene til sikkerhet kan også oppfylles hvis minst ett av kriteriene oppfylles:
 1. a.
  virksomheten kan dokumentere at fornøyelsesinnretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som en anerkjent standard
 2. b.
  fornøyelsesinnretningen tilfredsstiller kravene i utkastet til en internasjonal standard.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten bruker et uavhengig organ til å verifisere at den nødvendige sikkerheten er ivaretatt, og kan kreve at virksomheten betaler for dette. Statens jernbanetilsyn kan kreve at det uavhengige organet skal være akkreditert.

§ 2-3.Driftstillatelse og varsel ved endringer

§ 2-3.Driftstillatelse og varsel ved endringer

Drift av en fornøyelsesinnretning krever driftstillatelse.
Hvis en ikke-mobil fornøyelsesinnretning flyttes, kreves det ny driftstillatelse. Alle andre endringer av fornøyelsesinnretninger skal meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn før endringen gjennomføres. Statens jernbanetilsyn skal på bakgrunn av meldingen avgjøre om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse.
Fornøyelsesinnretningen skal være merket med innretningsnummeret fra Statens jernbanetilsyn så lenge virksomheten har driftstillatelse for fornøyelsesinnretningen.

§ 2-4.Søknad om driftstillatelse

§ 2-4.Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse sendes til Statens jernbanetilsyn på et fastsatt skjema. Søknaden skal blant annet inneholde en teknisk beskrivelse av fornøyelsesinnretningen med tegninger eller bilder og en angivelse av hvilke standarder som er brukt, og dokumentere at kravene til akseptabelt sikkerhetsnivå i § 2-2 er oppfylt. I tillegg skal relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet legges ved.
Søknader om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter datoen da alle de nødvendige opplysningene var oversendt til Statens jernbanetilsyn.

§ 2-5.Forsikringsplikt

§ 2-5.Forsikringsplikt

Virksomheten skal være forsikret og ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av fornøyelsesinnretningen. Ved manglende sikkerhetsstillelse skal Statens jernbanetilsyn tilbakekalle driftstillatelsen. Forsikringsavtaler kan inngås for hver fornøyelsesinnretning eller samlet for virksomhetens fornøyelsesinnretninger.
Ved beregning av forsikringsdekningens og sikkerhetsstillelsens størrelse skal det legges vekt på skadepotensialet fornøyelsesinnretningen representerer, og det økonomiske ansvaret som kan oppstå, i lys av dette.
Forsikringsselskapet der fornøyelsesinnretningen er forsikret, skal varsle Statens jernbanetilsyn hvis sikkerhetsstillelsen faller bort.

§ 2-6.Varslingsplikt om ulykker og alvorlige hendelser

§ 2-6.Varslingsplikt om ulykker og alvorlige hendelser

Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade, skal virksomheten straks varsle politiet. Politiet skal varsles muntlig.
Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse, skal virksomheten også varsle tilsynsmyndigheten.

§ 2-7.Rapporteringsplikt om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser

§ 2-7.Rapporteringsplikt om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser

Virksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om ulykker og alvorlige hendelser. Rapporten skal sendes til Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelser skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager.
Rapporteringen skal skje på et skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

§ 2-8.Årsrapport

§ 2-8.Årsrapport

Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheter sender inn en årlig rapport om forhold som har betydning for sikkerheten. Statens jernbanetilsyn fastsetter krav til innholdet i rapporten og setter fristen for å sende den inn.

§ 2-9.Forbud mot overdragelse o.l.

§ 2-9.Forbud mot overdragelse o.l.

Driftstillatelser kan ikke overdras, inkludert å leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

§ 2-10.Krav om sikkerhetsstyringssystem

§ 2-10.Krav om sikkerhetsstyringssystem

Virksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å styre virksomheten for å kunne drive sikkert.

§ 2-11.Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 2-11.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert og kjent av alt driftspersonell. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. For personell som ikke behersker norsk, svensk, dansk eller engelsk, skal de relevante delene av dokumentasjonen oversettes til et språk personellet behersker.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal inneholde bestemmelsene som er nødvendige for å ha kontroll på risikoene forbundet med virksomheten.
I sikkerhetsstyringssystemet skal virksomheten minst beskrive
 1. a.
  hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten
 2. b.
  systemet for avvikshåndtering
 3. c.
  hvordan jevnlige risikovurderinger og de tilhørende handlingsplanene skal gjennomføres
 4. d.
  instrukser for
  1. i.
   sikker drift av fornøyelsesinnretningen
  2. ii.
   kontroll av fornøyelsesinnretningen
  3. iii.
   vedlikehold av fornøyelsesinnretningen
 5. e.
  kompetanse- og opplæringskrav for driftspersonellet, inkludert krav til førstehjelps- og redningskompetanse
 6. f.
  beredskapsplaner for nødsituasjoner og andre situasjoner som kan true sikkerheten
 7. g.
  dokumentasjon som inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, journaler over reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller, og rapporter fra disse.

§ 2-12.Krav til risikovurderinger og instrukser

§ 2-12.Krav til risikovurderinger og instrukser

Risikovurderingen skal gjennomføres i tråd med anerkjente metoder. Avvik skal være en del av grunnlaget for risikovurderingene.
Instrukser for sikker drift, kontroll og vedlikehold skal utarbeides på grunnlag av anvisning fra leverandøren der dette finnes. Instruksene skal beskrive hvem som er ansvarlig for å gjennomføre kontroll og vedlikehold.

§ 2-13.Krav til beredskapsplanen

§ 2-13.Krav til beredskapsplanen

Beredskapsplanen skal minst inneholde
 1. a.
  intern og ekstern varslingsliste
 2. b.
  oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr og hvor det er plassert.
Beredskapsplaner for fornøyelsesinnretninger der selvberging ikke er mulig på grunn av høyde, eller der det av andre årsaker er vanskelig, skal i tillegg inneholde
 1. a.
  en detaljert redningsplan
 2. b.
  rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser
 3. c.
  rutiner for å evaluere og følge opp redningsøvelsene
 4. d.
  oversikt over kommunikasjonsutstyr og utstyr for evakuering eller nedfiring for personer og hvor utstyret er plassert.

§ 2-14.Utleie av fornøyelsesinnretninger

§ 2-14.Utleie av fornøyelsesinnretninger

Virksomheter som leier ut fornøyelsesinnretninger, er ansvarlige for fornøyelsesinnretningene og plikter å sikre at leietakeren er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle fornøyelsesinnretningen. Ved ulykker plikter leietakeren å varsle slik det følger av § 2-6.
Virksomheter som leier ut fornøyelsesinnretninger, plikter å gi leietakeren tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold.

§ 2-15.Krav om årlig bruk av et uavhengig inspeksjonsorgan

§ 2-15.Krav om årlig bruk av et uavhengig inspeksjonsorgan

Virksomheten skal årlig bruke et uavhengig inspeksjonsorgan til teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningen og selv betale for dette. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.
For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.
Den tekniske kontrollen skal omfatte hele fornøyelsesinnretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom kontrollene skal være som fastsatt etter den gjeldende standarden eller av leverandøren hvis disse er kortere enn i første ledd.
Framgangsmåten og innholdet i en teknisk kontroll skal følge reglene i den relevante standarden. Statens jernbanetilsyn kan gi unntak fra kravet om teknisk kontroll.