§ 2-5. Forsikringsplikt

§ 2-5. Forsikringsplikt

Virksomheten skal være forsikret og ha sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av fornøyelsesinnretningen. Ved manglende sikkerhetsstillelse skal Statens jernbanetilsyn tilbakekalle driftstillatelsen. Forsikringsavtaler kan inngås for hver fornøyelsesinnretning eller samlet for virksomhetens fornøyelsesinnretninger.
Ved beregning av forsikringsdekningens og sikkerhetsstillelsens størrelse skal det legges vekt på skadepotensialet fornøyelsesinnretningen representerer, og det økonomiske ansvaret som kan oppstå, i lys av dette.
Forsikringsselskapet der fornøyelsesinnretningen er forsikret, skal varsle Statens jernbanetilsyn hvis sikkerhetsstillelsen faller bort.

Til annet ledd:

Det forutsettes at forsikringen er tilstrekkelig til å dekke eventuelle erstatningskrav.

Til tredje ledd:

Manglende sikkerhetsstillelse for forsikringen medfører tilbakekall av driftstillatelse etter tivoliloven § 17 første ledd og innebærer at virksomheten må søke om ny driftstillatelse dersom den ønsker å fortsette driften.