§ 2-4. Søknad om driftstillatelse

§ 2-4. Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse sendes til Statens jernbanetilsyn på et fastsatt skjema. Søknaden skal blant annet inneholde en teknisk beskrivelse av fornøyelsesinnretningen med tegninger eller bilder og en angivelse av hvilke standarder som er brukt, og dokumentere at kravene til akseptabelt sikkerhetsnivå i § 2-2 er oppfylt. I tillegg skal relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet legges ved.
Søknader om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter datoen da alle de nødvendige opplysningene var oversendt til Statens jernbanetilsyn.

Til første ledd:

For virksomheter som allerede har én eller flere fornøyelsesinnretninger, vil det i utgangspunktet kun være de delene av sikkerhetsstyringssystemet som det har vært nødvendig å endre på i forbindelse med driftstillatelsen til den nye fornøyelsesinnretningen, det er nødvendig å vedlegge søknaden.

Til annet ledd:

At alle nødvendige opplysninger er oversendt, betyr at Statens jernbanetilsyn har mottatt alle nødvendige dokumenter som er nødvendig for å kunne verifisere at kravene i forskriften er oppfylt.