§ 2-2. Akseptabelt sikkerhetsnivå

§ 2-2. Akseptabelt sikkerhetsnivå

En fornøyelsesinnretning som er konstruert og drives i overensstemmelse med en anerkjent standard, anses å ha akseptabelt sikkerhetsnivå med mindre denne forskriften inneholder strengere bestemmelser. Hvis en fornøyelsesinnretning har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente standarder, må disse vurderes særskilt. Risikovurderinger skal gjennomføres etter en anerkjent metode.
Hvis deler av anerkjente standarder kombineres, skal det dokumenteres at det oppnås et akseptabelt sikkerhetsnivå.
Kravene til sikkerhet kan også oppfylles hvis minst ett av kriteriene oppfylles:
  1. a.
    virksomheten kan dokumentere at fornøyelsesinnretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som en anerkjent standard
  2. b.
    fornøyelsesinnretningen tilfredsstiller kravene i utkastet til en internasjonal standard.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten bruker et uavhengig organ til å verifisere at den nødvendige sikkerheten er ivaretatt, og kan kreve at virksomheten betaler for dette. Statens jernbanetilsyn kan kreve at det uavhengige organet skal være akkreditert.

Et akseptabelt sikkerhetsnivå er knyttet opp til anerkjente standarder. Anerkjente standarder kan være NS-EN-standarder og amerikanske ASTM-standarder, men kan også være andre. Statens jernbanetilsyn avgjør om en standard anses anerkjent i henhold til forskriften.

Dersom det ikke finnes en standard på området, er Statens jernbanetilsyns forvaltningspraksis at en kan benytte et uavhengig organ for å dokumentere et akseptabelt sikkerhetsnivå.