§ 2-15. Krav om årlig bruk av et uavhengig inspeksjonsorgan

§ 2-15. Krav om årlig bruk av et uavhengig inspeksjonsorgan

Virksomheten skal årlig bruke et uavhengig inspeksjonsorgan til teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningen og selv betale for dette. Statens jernbanetilsyn kan kreve at inspeksjonsorganet skal være akkreditert.
For oppblåsbare innretninger er det ikke krav om at inspeksjonsorganet skal være uavhengig.
Den tekniske kontrollen skal omfatte hele fornøyelsesinnretningen med tilleggsutstyr. Intervallene mellom kontrollene skal være som fastsatt etter den gjeldende standarden eller av leverandøren hvis disse er kortere enn i første ledd.
Framgangsmåten og innholdet i en teknisk kontroll skal følge reglene i den relevante standarden. Statens jernbanetilsyn kan gi unntak fra kravet om teknisk kontroll.

En uavhengig inspeksjon innebærer en teknisk kontroll av innretningen for å verifisere at den er sikker for videre drift. Intervallet mellom de tekniske kontrollene må maksimalt være 12 måneder med mindre standarden stiller andre krav, eller inspeksjonsorganet setter en kortere frist for å få utført påfølgende teknisk kontroll. Inspeksjonen er ikke fullført før alle feil som er avdekket av inspeksjonsorganet er utbedret og godkjent av inspeksjonsorganet.  

Til annet ledd:

Selv om kravet er at kontrollen ikke behøver å utføres av et organ som er uavhengig, må den tekniske kontrollen utføres av et inspeksjonsorgan. Dette betyr at en eier av en virksomhet ikke kan kontrollere sine egne oppblåsbare innretninger. Den som kontrollerer, må ha erfaring med inspeksjon av oppblåsbare innretninger for å utføre en slik teknisk kontroll.