§ 23 c. Undersøkelse av taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser

§ 23 c. Undersøkelse av taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser

Undersøkelsesmyndigheten undersøker taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser.