Statens Jernbanetilsyn logo

Kapittel 4. Bestemmelser om tilgjengeliggjøring på markedet av og fri bevegelse for delsystemer og sikkerhetskomponenter til taubaner for persontransport. Krav til utforming, bygging og ibruktaking av nye taubaneanlegg

§ 4-1.

§ 4-1.

§ 4-2.

§ 4-2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

Kapittelet gjennomfører taubaneforordningen (EU) 2016/424.

Det vises til Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations.