Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-9. Rapporteringsplikt om taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser og taubanehendelser

§ 2-9. Rapporteringsplikt om taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser og taubanehendelser

Taubanevirksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser. Rapporten skal sendes til Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Taubanehendelser skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager.
Rapporteringen skal skje på et skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Rapporteringsplikten etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til varslingsplikten etter § 2-8 og omfatter ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Begrepene er definert i § 1-3 bokstav e, f og g.