Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-8. Varslingsplikt om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser

§ 2-8. Varslingsplikt om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser

Ved taubaneulykker med ikke ubetydelig personskader skal taubanevirksomheten straks varsle politiet. Politiet skal varsles muntlig.
Ved taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser skal taubanevirksomheten varsle Statens jernbanetilsyn og ved behov andre relevante myndigheter.

Til annet ledd:

Hensikten med et varsel til Statens jernbanetilsyn er å informere om ulykken eller den alvorlige hendelsen. Det kan varsles både muntlig og skriftlig. Begrepene ulykke og alvorlig hendelse er definert i § 1-3 bokstav e og f.