Til startsiden

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser

§ 7-1. Tilsyn og håndhevelse

§ 7-1. Tilsyn og håndhevelse

Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften og enkeltvedtak gitt i samsvar med den blir overholdt.

§ 7-2. Klage

§ 7-2. Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her avgjøres av Samferdselsdepartementet.

§ 7-3. Underretning til andre myndigheter mv.

§ 7-3. Underretning til andre myndigheter mv.

Statens jernbanetilsyn skal publisere referanser til nasjonale standarder som gjennomfører harmoniserte europeiske standarder som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.
Dersom det slås fast at en sikkerhetskomponent eller et delsystem ikke oppfyller kravene som i § 4-1 i forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om de tiltakene som er truffet, og grunngi sin avgjørelse.
Dersom det viser seg at en sikkerhetskomponent som er forsynt med CE-samsvarsmerking, ikke er i overensstemmelse med de gjeldende bestemmelsene, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltakene overfor den som har påført sikkerhetskomponenten eller delsystemet CE-samsvarsmerkingen, og den som har utstedt EF-samsvarserklæringen, jf. § 1-5 i forskriften her, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom et delsystem som det foreligger en EF-samsvarserklæring for, ikke er i samsvar med § 1-5 i forskriften her, skal Statens jernbanetilsyn treffe de nødvendige tiltakene overfor den som har utstedt erklæringen, jf. § 1-5, og underrette EFTAs overvåkingsorgan og EØS-statene om dette.
Dersom Statens jernbanetilsyn mener at en sikkerhetskomponent eller et delsystem etter § 4-1 i forskriften her er utformet eller konstruert med bruk av en nyskapende metode, skal tilsynet treffe nødvendige tiltak for byggingen og/eller ibruktakingen av et anlegg der slike nyskapende komponenter eller delsystemer vil bli brukt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkingsorgan om dette og oppgi sin begrunnelse.
Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om hvem som blir utpekt til teknisk kontrollorgan. Samferdselsdepartementet skal underrette EFTAs overvåkingsorgan og andre EØS-land om det viser seg at det utpekte tekniske kontrollorganet ikke lenger oppfyller kravene i § 4-1.

§ 7-4. Generelle saksbehandlingsregler

§ 7-4. Generelle saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 7-5. Ikrafttredelse

§ 7-5. Ikrafttredelse