§ 5-3. Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

§ 5-3. Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumenteres:
 1. a.
  oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master: Målestokken skal være minst 1:1000. På tegningen skal det angis:
  1. 1.
   høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau
  2. 2.
   nyttelast
 2. b.
  beregning av bære-, trekk- og balansetau, helnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master, pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt, skal E-modul angis.
 3. c.
  beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven
 4. d.
  stasjoner, med nærmere informasjon:
  1. 1.
   sammenstillingstegninger
  2. 2.
   detaljtegninger av
   • -
    kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
   • -
    driv-, vende- og ledeskiver
   • -
    bremser
   • -
    bærende stålkonstruksjoner
   • -
    fundamentering
   • -
    forankring av bæretau
  3. 3.
   styrkeberegning av delene angitt i punkt 2. For roterende aksler skal det foreligge utmattingsberegninger.
 5. e.
  strammeanordning
  1. 1.
   sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (for eksempel hydraulisk stramming), skal det følge med systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner. Spesifikasjonen av strammetau skal omfatte
   • -
    taufabrikant
   • -
    taudiameter
   • -
    taukonstruksjon
   • -
    nominell strekkfasthet i trådene
   • -
    spesifisert minste effektive bruddlast
  2. 2.
   konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver
  3. 3.
   styrkeberegninger
 6. f.
  master
  1. 1.
   konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko
  2. 2.
   fundamenttegninger
  3. 3.
   styrkeberegninger
 7. g.
  løpeverk, hengestell, vogn
  1. 1.
   sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og vekter
  2. 2.
   konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell
  3. 3.
   styrkeberegning av delene angitt i punkt 2
  4. 4.
   beregning av hvilken vindhastighet som gir en ubelastet vogn et utsving på 12 grader på tvers av banen
 8. h.
  elektrisk utstyr spesifisert med prinsipp- og koblingsskjema
 9. i.
  hydraulisk utstyr med systemtegninger og styrkeberegninger
 10. j.
  sikkerhetsstyringssystem der det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter sveising og omfanget av eventuell ikke-destruktiv prøving.