§ 2-9. Rapportering til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon

§ 2-9. Rapportering til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon

Taubanevirksomheten skal sende en felles rapport til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon ved taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser, så snart som mulig og senest innen 72 timer.
Taubanevirksomheten skal sende en rapport til Statens jernbanetilsyn ved taubanehendelser. Rapporten skal sendes innen 8 dager.
Rapportene sendes inn via skjemaet «Rapportere taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse» på www.sjt.no.

Rapporteringsplikten etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til varslingsplikten etter § 2-8 og omfatter ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Begrepene er definert i § 1-3 bokstav e, f og g.