§ 2-5. Søknad om driftstillatelse

§ 2-5. Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse sendes til Statens jernbanetilsyn på et fastsatt skjema. Søknaden skal blant annet inneholde en teknisk beskrivelse av taubanen med tegninger, en angivelse av hvilke standarder som er brukt, og en beskrivelse av driftsformen. I tillegg skal dokumentasjon av relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet legges ved.
Søknader om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter datoen da all nødvendig dokumentasjon var oversendt Statens jernbanetilsyn.

Til første ledd:

Dersom virksomheten er ny, og dette er den første taubanen virksomheten har, må hele sikkerhetsstyringssystemet vedlegges søknaden. For taubanevirksomheter som allerede har en eller flere taubaner, må de deler av sikkerhetsstyringssystemet som det har vært nødvendig å endre på i forbindelse med i driftsettelse av den nye taubanen vedlegges søknaden.

Krav til teknisk dokumentasjon som må vedlegges søknaden for nye taubaner for persontransport, følger av artikkel 9 i taubaneforordningen (2016/424) som er gjennomført i kapittel 4 i forskriften.