§ 2-4. Driftstillatelse og endringer av betydning for driftstillatelsen.

§ 2-4. Driftstillatelse og endringer av betydning for driftstillatelsen.

Drift av taubane krever driftstillatelse. Før taubaner tas i bruk, skal Statens jernbanetilsyn gi driftstillatelse etter at søkeren har dokumentert at taubanen har et akseptabelt sikkerhetsnivå.
Delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaner for persontransport skal tilfredsstille de grunnleggende kravene i forskriften kapittel 4 for å kunne gjøres tilgjengelige på markedet.
Dersom det foretas vesentlige endringer på eller utskifting av deler av taubaner for persontransport, skal endringene og konsekvensene av dem som helhet tilfredsstille de grunnleggende kravene i kapittel 4.
Ved vurderingen av om endringene på taubaner for persontransport er vesentlige, skal det legges vekt på om endringen fører til forandringer av egenskapene eller komponentene beskrevet i dokumentasjonen som lå til grunn for den opprinnelige driftstillatelsen.
Godstaubaner må tilfredsstille kravene i kapittel 5, og kabelkraner må tilfredsstille kravene i kapittel 6.

Til tredje ledd:

Skifte av komponenter med sikkerhetsfunksjon på en taubane med driftstillatelse fra før 2004 vil vurderes som en vesentlig endring med mindre det byttes til originale deler fra leverandøren.

Til fjerde ledd:

Skifte av komponenter med sikkerhetsfunksjon på en taubane med driftstillatelse fra før 2004 vil vurderes som en vesentlig endring med mindre det byttes til originale deler fra leverandøren.