§ 2-2. Akseptabelt sikkerhetsnivå

§ 2-2. Akseptabelt sikkerhetsnivå

Taubanen anses å ha akseptabelt sikkerhetsnivå når
  1. a.
    den er konstruert etter den harmoniserte europeiske standarden eller det kan dokumenteres tilsvarende sikkerhetsnivå, eller når den har driftstillatelse fra før 3. mai 2004 uten at det er gjort vesentlige endringer på taubanen.
  2. b.
    den drives i henhold til en anerkjent standard eller det kan dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at taubanevirksomheten bruker en uavhengig tredjepart eller produsenten av taubanen til å dokumentere at taubanen tilfredsstiller kravet om akseptabelt sikkerhetsnivå, og kan kreve at taubanevirksomheten betaler for dette.

Til første ledd bokstav a:

Det tekniske sikkerhetsnivået er knyttet opp mot harmoniserte europeiske standarder. Det legges til grunn at taubaner bygget etter 1995 og fram til nytt regelverk ble vedtatt i 2004, vil ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Det kan dokumenteres et tilsvarende sikkerhetsnivå på annen måte, for eksempel ved dokumentasjon fra en uavhengig tredjepart eller produsenten, noe som vil være særlig relevant for taubaner bygget før 1995.

En vesentlig endring av en taubane med driftstillatelse fra før 3. mai 2004 kan være å ha byttet ut medbringere eller rullebatterier av en annen type enn den er levert med. Det betyr at bytte av komponenter en til en ikke anses som en vesentlig endring.

Til annet ledd:

Statens jernbanetilsyn kan kreve at det benyttes en uavhengig tredjepart eller dokumentasjon fra produsenten for å dokumentere et akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette vil særlig være aktuelt ved flytting av eldre taubaner, eller når det av andre grunner søkes om ny driftstillatelse for eldre taubaner. Harmoniserte europeiske standarder må ligge til grunn for vurderingen av om sikkerhetsnivået er akseptabelt.

Med uavhengig tredjepart menes en som tilfredsstiller kravene til uavhengighet i for eksempel NS-EN 17020:2012 tillegg A.