§ 2-13. Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 2-13. Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert og kjent av alt driftspersonell. Dokumentasjonen skal være på norsk.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og skal inneholde bestemmelsene som er nødvendige for å ha kontroll på risikoen forbundet med virksomheten.
I sikkerhetsstyringssystemet skal taubanevirksomheten minst beskrive
 1. a.
  hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten
 2. b.
  systemet for avvikshåndtering
 3. c.
  hvordan jevnlige risikovurderinger og de tilhørende handlingsplanene skal gjennomføres.
 4. d.
  instrukser for
  1. i.
   sikker drift
  2. ii.
   kontroll
  3. iii.
   vedlikehold
 5. e.
  kompetanse- og opplæringskrav for driftspersonellet, inkludert krav til førstehjelps- og redningskompetanse
 6. f.
  beredskapsplaner for nødsituasjoner og andre situasjoner som kan true sikkerheten
 7. g.
  dokumentasjon som inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, journaler over reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller, og rapporter fra disse.

Et sikkerhetsstyringssystem må være tilpasset virksomheten. Bestemmelsen er bygget på kravene i internkontrollforskriften. Dette betyr at de fleste taubanevirksomheter allerede vil ha bestemmelser for å håndtere risiko. Det de må ha i tillegg er bestemmelser og rutiner/instrukser for drift, kontroller og vedlikehold av den eller de taubanene virksomheten har.