§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder for bygging og drift av taubaner, og for konstruksjon, produksjon, montering, omsetting og ibruktaking av sikkerhetskomponenter og delsystemer til bruk i taubaner slik de er definert i taubaneloven § 3 bokstav a.
Forskriften gjelder ikke for den delen av taubaneanlegg som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.
Forskriften gjelder ikke for:
  1. a.
    taubaner omfattet av artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) 2016/424 gjennomført i kapittel 4 i denne forskriften
  2. b.
    godstaubaner som er to kilometer eller kortere, eller som går over egen grunn
  3. c.
    kabelkraner for godstransport som er to kilometer eller kortere, eller som går over egen grunn.

Til annet ledd:

Med «den delen av taubanen som er omfattet av plan- og bygningsloven» betyr at master og fundamenter samt bygninger (infrastrukturen) ikke er omfattet av denne forskriften. Når det er sendt søknad om driftstillatelse faller taubanen inn under SJTs myndighetsområde.