§ 7-4. Infrastrukturregister

§ 7-4. Infrastrukturregister

Infrastrukturforvalteren skal offentliggjøre et infrastrukturregister (RINF) med opplysninger om parameterverdiene for jernbanenettet for hvert aktuelle delsystem eller del av delsystem, som angitt i den relevante TSI-en.
Parameterverdiene som er registrert i infrastrukturregisteret, skal brukes sammen med de parameterverdiene som er lagt til grunn for tillatelsen til å bringe et kjøretøy i omsetning, for å kontrollere den tekniske foreneligheten mellom kjøretøy og jernbanenett.
Infrastrukturregisteret kan fastsette bruksvilkår for faste anlegg og andre begrensninger.
Infrastrukturforvalteren skal holde infrastrukturregisteret oppdatert.