§ 7-2. Kjøretøyregistre

§ 7-2. Kjøretøyregistre

Fram til det europeiske kjøretøyregisteret er i drift, skal Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker, føre et nasjonalt kjøretøyregister. Registeret skal
 1. a.
  overholde de felles spesifikasjonene nevnt i annet ledd bokstavene a-f,
 2. b.
  ajourføres av Statens jernbanetilsyn eller et organ som er uavhengig av alle jernbaneforetak,
 3. c.
  være tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for transport, det skal også gjøres tilgjengelig som svar på enhver berettiget anmodning, for Byrået, jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltere, samt for de personer eller organisasjoner som registrerer kjøretøy eller er identifisert i registeret.
Det nasjonale kjøretøyregisteret skal minst inneholde følgende:
 1. a.
  EVN-nummeret,
 2. b.
  henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og utstedende organ,
 3. c.
  henvisninger til det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper,
 4. d.
  identifisering av eieren og innehaveren av kjøretøyet,
 5. e.
  begrensninger på bruken av kjøretøyet,
 6. f.
  henvisninger til ECM.
Hver enkelt medlemsstat skal ajourføre sitt register med de endringene som en annen medlemsstat foretar i sitt eget register, dersom endringen gjelder opplysninger som er relevant. Dette gjelder så lenge medlemsstatenes nasjonale kjøretøyregistre ikke er koplet sammen i samsvar med spesifikasjonene gitt i gjennomføringsrettsakter fra Kommisjonen.
Innehaveren skal umiddelbart melde fra til den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, dersom
 1. a.
  det er endringer i de opplysningene som er registrert i kjøretøyregisteret,
 2. b.
  et et kjøretøy vrakes, eller
 3. c.
  et kjøretøy ikke lenger skal være registret som i bruk.
Når det gjelder kjøretøy som har fått tillatelse første gang i en tredjestat og deretter brukes i Norge, skal Statens jernbanetilsyn sikre at opplysninger om kjøretøyet kan innhentes fra et kjøretøyregister eller på annen måte være tilgjengelige. Opplysningene skal minst omfatte
 1. a.
  hvem som er innehaver av kjøretøyet,
 2. b.
  hvilken enhet som er ansvarlig for vedlikehold (ECM) av kjøretøyet, og
 3. c.
  begrensningene i hvordan kjøretøyet kan brukes.