Til startsiden

Kapittel VII. Registre

§ 7-1. Nummereringssystem for kjøretøy

§ 7-1. Nummereringssystem for kjøretøy

Alle kjøretøy skal være merket med EVN-nummer. Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker, skal gi et kjøretøy et europeisk kjøretøynummer (EVN) når det registreres i kjøretøyregisteret.
Et kjøretøy skal tildeles et EVN-nummer bare en gang, med mindre annet er angitt i lov eller forskrift, i samsvar med den relevante TSI-en.
Medlemsstatene kan godta kjøretøy som er tydelig identifisert i samsvar med et annet kodesystem. Dette gjelder for kjøretøy som er i trafikk eller er ment å settes i trafikk fra eller til tredjestater som har sporvidde forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet i EØS-området.

§ 7-2. Kjøretøyregistre

§ 7-2. Kjøretøyregistre

Fram til det europeiske kjøretøyregisteret er i drift, skal Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker, føre et nasjonalt kjøretøyregister. Registeret skal
 1. a.
  overholde de felles spesifikasjonene nevnt i annet ledd bokstavene a-f,
 2. b.
  ajourføres av Statens jernbanetilsyn eller et organ som er uavhengig av alle jernbaneforetak,
 3. c.
  være tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for transport, det skal også gjøres tilgjengelig som svar på enhver berettiget anmodning, for Byrået, jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltere, samt for de personer eller organisasjoner som registrerer kjøretøy eller er identifisert i registeret.
Det nasjonale kjøretøyregisteret skal minst inneholde følgende:
 1. a.
  EVN-nummeret,
 2. b.
  henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og utstedende organ,
 3. c.
  henvisninger til det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper,
 4. d.
  identifisering av eieren og innehaveren av kjøretøyet,
 5. e.
  begrensninger på bruken av kjøretøyet,
 6. f.
  henvisninger til ECM.
Hver enkelt medlemsstat skal ajourføre sitt register med de endringene som en annen medlemsstat foretar i sitt eget register, dersom endringen gjelder opplysninger som er relevant. Dette gjelder så lenge medlemsstatenes nasjonale kjøretøyregistre ikke er koplet sammen i samsvar med spesifikasjonene gitt i gjennomføringsrettsakter fra Kommisjonen.
Innehaveren skal umiddelbart melde fra til den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, dersom
 1. a.
  det er endringer i de opplysningene som er registrert i kjøretøyregisteret,
 2. b.
  et et kjøretøy vrakes, eller
 3. c.
  et kjøretøy ikke lenger skal være registret som i bruk.
Når det gjelder kjøretøy som har fått tillatelse første gang i en tredjestat og deretter brukes i Norge, skal Statens jernbanetilsyn sikre at opplysninger om kjøretøyet kan innhentes fra et kjøretøyregister eller på annen måte være tilgjengelige. Opplysningene skal minst omfatte
 1. a.
  hvem som er innehaver av kjøretøyet,
 2. b.
  hvilken enhet som er ansvarlig for vedlikehold (ECM) av kjøretøyet, og
 3. c.
  begrensningene i hvordan kjøretøyet kan brukes.

§ 7-3. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper

§ 7-3. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper

Byrået innfører og vedlikeholder et register over tillatelser til å bringe kjøretøytyper i omsetning i EØS. Registeret skal
 1. a.
  være offentlig og elektronisk tilgjengelig,
 2. b.
  overholde de felles spesifikasjonene, og
 3. c.
  være koplet til relevante kjøretøyregistre.
Kommisjonen vedtar felles spesifikasjoner for registeret over godkjente kjøretøytyper knyttet til innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus og regler for registrering av og tilgang til data.
Registeret for godkjente kjøretøytyper skal for hver kjøretøytype minst inneholde opplysninger om
 1. a.
  tekniske egenskaper for kjøretøytypen som definert i de relevante TSI-ene, inkludert egenskaper som er knyttet til tilgjengelighet for personer med funksjonshemming eller bevegelseshemming,
 2. b.
  produsentens navn, og
 3. c.
  data for tillatelsene knyttet til bruksområdet for en kjøretøytype, inkludert begrensninger eller tilbakekallinger.

Til tredje ledd:

I henhold til artikkel 24 i direktivet registreres alle kjøretøytyper i det europeiske registeret over tillatte typer kjøretøy når de får sin første tillatelse til å bringes i omsetning.

§ 7-4. Infrastrukturregister

§ 7-4. Infrastrukturregister

Infrastrukturforvalteren skal offentliggjøre et infrastrukturregister (RINF) med opplysninger om parameterverdiene for jernbanenettet for hvert aktuelle delsystem eller del av delsystem, som angitt i den relevante TSI-en.
Parameterverdiene som er registrert i infrastrukturregisteret, skal brukes sammen med de parameterverdiene som er lagt til grunn for tillatelsen til å bringe et kjøretøy i omsetning, for å kontrollere den tekniske foreneligheten mellom kjøretøy og jernbanenett.
Infrastrukturregisteret kan fastsette bruksvilkår for faste anlegg og andre begrensninger.
Infrastrukturforvalteren skal holde infrastrukturregisteret oppdatert.