Til startsiden

Kapittel VI. Omsetning og ibruktaking av mobile delsystemer

§ 6-1. Omsetning av mobile delsystemer

§ 6-1. Omsetning av mobile delsystemer

Søkeren kan bare bringe mobile delsystemer i omsetning dersom de er prosjektert, bygd og anlagt på en slik måte at de oppfyller de relevante grunnleggende kravene.
Søkeren skal sikre at den relevante verifiseringserklæringen er framlagt.

§ 6-2. Tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-2. Tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

Søkeren kan ikke bringe et kjøretøy som har bruksområde i en eller flere EØS-medlemsstater, i omsetning uten tillatelse fra Byrået. Dersom kjøretøyet bare skal brukes i Norge, og søkeren ber om det, skal tillatelsen utstedes av Statens jernbanetilsyn.

§ 6-3. Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-3. Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

Søkeren skal sende søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning gjennom OSS.
Søknaden skal inneholde opplysninger om hvor søkeren har planlagt å bruke kjøretøyet (bruksområde). Søknaden skal også inneholde
 1. a.
  opplysninger om andre søknader, fasene i de relevante framgangsmåtene i samsvar med vedlegg IV, og resultatene av dem, i tillegg til eventuelle anmodninger og beslutninger fra klageinstansen,
 2. b.
  EF-verifiseringserklæringene til alle kjøretøyets delsystemer, som viser at delsystemene tilfredsstiller de grunnleggende kravene, kravene i TSI-er og eventuelt i nasjonale regler, og er tekniske forenlige,
 3. c.
  dokumentasjon på at alle kjøretøyets delsystemer er tekniske forenlige og tilfredsstiller kravene i relevante TSI-er, eventuelt nasjonale regler og CSM for risikovurdering,
 4. d.
  dokumentasjon på sikker integrering av delsystemene i kjøretøyet, nevnt i bokstav c), fastslått på grunnlag av de relevante TSI-ene og eventuelt nasjonale regler, og CSM for risikovurdering,
 5. e.
  dokumentasjon på at teknisk forenlighet mellom kjøretøyet og jernbanenettet er kontrollert mot kravene i relevante TSI-er, eventuelt nasjonale regler og CSM for risikovurdering
 6. f.
  dokumentasjon på at sikker integrering mellom kjøretøy og jernbanenettet er kontrollert i samsvar med CSM for risikovurdering.

Til første ledd:

Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning sendes elektronisk av søkeren til Byrået gjennom OSS. Dette gjelder uavhengig av om tillatelsen gis av Byrået eller Statens jernbanetilsyn. OSS er nærmere beskrevet i ERA-forordningen artikkel 12.

Det er vedtatt en gjennomføringsrettsakt som beskriver de praktiske ordningene rundt utstedelse av tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning, forordning (EU) 2018/545. I denne er ytterligere krav til dokumentasjonen som skal følge søknaden beskrevet, se særlig art. 30 nr.1 samt annex I i forordningen.

§ 6-4. Prøving for å verifisere kjøretøy

§ 6-4. Prøving for å verifisere kjøretøy

Når det er nødvendig med prøving for å verifisere et kjøretøys tekniske forenlighet på jernbanenettet, kan Statens jernbanetilsyn gi en tidsbegrenset tillatelse til det. Infrastrukturforvalteren skal i samråd med søkeren gjøre sitt ytterste for at prøvingen kan finne sted innen tre måneder etter at søknad om tillatelse til å bringe kjøretøyet i omsetning er mottatt. Statens jernbanetilsyn skal eventuelt treffe tiltak for å sikre at slik prøving finner sted.

Bestemmelsen gjennomfører samtrafikkdirektivet artikkel 23 punkt 2 og gjelder prøving av kjøretøy som allerede har fått en tillatelse.

Prøvingen verifiserer at kjøretøyet faktisk er teknisk forenelig med infrastrukturen, både mellom kjøretøyet og de mobile delsystemene som inngår i kjøretøyet og mellom kjøretøyet og infrastrukturen, på grunnlag av blant annet TSI-ene og eventuelle nasjonale regler.

Testing etter kjøretøyforskriften kapittel 4 er mer omfattende, og er ment å benyttes for å gi dokumentasjon for at kjøretøy faktisk tilfredsstiller krav og er teknisk forenelig med infrastrukturen. Bestemmelsene i kapittelet gir Statens jernbanetilsyn en hjemmel til å kunne gi tillatelse til å teste kjøretøy uten at det nødvendigvis er del av en søknadsprosess om tillatelse.

§ 6-5. Byråets saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-5. Byråets saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

Ved behandlingen av søknaden vurderer Byrået de delene av dokumentasjonen som er angitt i § 6-3 annet ledd bokstav c og d, for å kontrollere at dokumentasjonen er fullstendig, relevant og sammenhengende med hensyn til de relevante TSI-ene. Byrået oversender søkerens dokumentasjon for det planlagte bruksområdet til Statens jernbanetilsyn. Tilsynet kontrollerer at dokumentasjonen er fullstendig, relevant og sammenhengende med hensyn til § 6-3 annet ledd bokstav d, de delene som er angitt i § 6-3 annet ledd bokstav b og c, og med hensyn til de relevante nasjonale reglene.
Byrået kan be om at kjøretøyet verifiseres på jernbanenettet. Paragraf 6-4 gjelder tilsvarende.
Ved unntak fra kravet om en eller flere TSI-er eller deler av dem som nevnt i § 2-3, skal Byrået ikke gi kjøretøytillatelse før fremgangsmåten fastsatt i § 2-4 og § 2-5 i denne forskriften har fått anvendelse.
Byrået skal innen en måned etter at søknaden er mottatt, bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig eller be søkeren om utfyllende opplysninger. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Søknad skal avgjøres innen en forhåndsfastsatt rimelig frist, og senest fire måneder etter at alle relevante opplysninger er mottatt. Søknader skal behandles i samsvar med de praktiske ordninger for tillatelsesprosessen som fastsatt i forordning (EU) 2018/545.
Tillatelsene gitt av Byrået tillater omsetning av kjøretøy i hele EØS-området.

Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 21 nr. 5. Bestemmelsen innebærer at Byrået ikke kan gi tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning dersom det er sendt en søknad om unntak fra TSI, og denne ikke er ferdigbehandlet ennå.

§ 6-6. Statens jernbanetilsyns saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-6. Statens jernbanetilsyns saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

I de tilfellene der Statens jernbanetilsyn skal gi tillatelse, skal Statens jernbanetilsyn vurdere den vedlagte dokumentasjonen etter framgangsmåten som skal fastsettes i gjennomføringsrettsakten vedtatt i samsvar med § 6-5.
Statens jernbanetilsyn skal innen én måned etter å ha mottatt søknaden, bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig eller be søkeren om utfyllende opplysninger. Det skal fastsettes en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning skal avgjøres innen en forhåndsfastsatt rimelig frist, og senest fire måneder etter at alle relevante opplysninger er mottatt. Søknader skal behandles i samsvar med de praktiske ordninger på tillatelsesprosessen som fastsatt i forordning (EU) 2018/545.
Tillatelsen gitt av Statens jernbanetilsyn er gyldig i Norge. Tillatelsen skal også være gyldig uten utvidelse av bruksområdet for kjøretøy som:
 1. a.
  kjører til stasjoner i nabomedlemsstater med lignende egenskaper i jernbanenettet,
 2. b.
  disse stasjonene ligger nær grensen, og
 3. c.
  etter samråd med vedkommende nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Slikt samråd kan foretas fra tilfelle til tilfelle eller angis i en tverrnasjonal avtale mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter.
Ved unntak fra anvendelse av én eller flere TSI-er eller deler av dem i samsvar med § 2-3, skal Statens jernbanetilsyn ikke gi kjøretøytillatelsen før framgangsmåten fastsatt i § 2-4 og § 2-5 er fulgt.

Til femte ledd:

Denne bestemmelsen innebærer, som § 6-5, at Statens jernbanetilsyn ikke kan gi tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning dersom det er sendt en søknad om unntak fra TSI, og denne ikke er ferdigbehandlet ennå.

§ 6-7. Saksbehandlingsregler ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn

§ 6-7. Saksbehandlingsregler ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn

Dersom Byrået er uenig i en negativ vurdering som Statens jernbanetilsyn har foretatt i samsvar med § 6-5 første ledd bokstav b, skal det informere Statens jernbanetilsyn og begrunne uenigheten. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med sikte på å oppnå enighet. Dersom det er nødvendig, kan Byrået og Statens jernbanetilsyn involvere søkeren.
Fristen for å komme til enighet, er en måned etter at Byrået har informert Statens jernbanetilsyn om uenigheten. Dersom det ikke oppnås enighet innen fristen, skal Byrået treffe sin endelige beslutning, med mindre Statens jernbanetilsyn har oversendt saken til voldgift hos klageinstansen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796. Klageinstansen skal innen én måned etter at Statens jernbanetilsyn har bedt om en vurdering, beslutte om den skal bekrefte Byråets utkast til beslutning.
Dersom klageinstansen er enig med Byrået, treffer Byrået en beslutning umiddelbart.
Dersom klageinstansen er enig i Statens jernbanetilsyns negative vurdering, gir Byrået en tillatelse for et bruksområde som utelukker de delene av jernbanenettet som fikk en negativ vurdering.
Dersom Byrået er uenig i en positiv vurdering som er foretatt av Statens jernbanetilsyn i samsvar med § 6-5 første ledd bokstav b, underretter Byrået Statens jernbanetilsyn og begrunner hvorfor det er uenig. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med sikte på å oppnå enighet. Dersom det er nødvendig, kan Byrået og Statens jernbanetilsyn involvere søkeren. Dersom man ikke har kommet til enighet innen én måned etter at Byrået har informert Statens jernbanetilsyn om at det er uenig, skal Byrået treffe sin endelige beslutning.

§ 6-8. Innholdet i tillatelsen til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-8. Innholdet i tillatelsen til å bringe kjøretøy i omsetning

Tillatelsene til å bringe kjøretøy i omsetning skal inneholde
 1. a.
  bruksområde(r),
 2. b.
  verdier for parametrene som er definert i TSI-ene, og eventuelt i de nasjonale reglene, for kontroll av den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og bruksområdet,
 3. c.
  kjøretøyets samsvar med de relevante TSI-ene og settene med nasjonale regler, med hensyn til parametrene nevnt i bokstav b, og
 4. d.
  vilkårene for bruk av kjøretøyet og andre begrensninger.

§ 6-9. Avslag på søknad om tillatelse

§ 6-9. Avslag på søknad om tillatelse

Enhver avgjørelse som nekter tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning eller utelukker en del av jernbanenettet i samsvar med en negativ vurdering som nevnt i § 6-7, skal være begrunnet. Søkeren kan innen én måned regnet fra mottak av den negative beslutningen, be om at Byrået eller Statens jernbanetilsyn, etter hva som er relevant, gjennomgår avgjørelsen på nytt. Byrået eller Statens jernbanetilsyn skal ha en frist på to måneder fra og med mottak av anmodningen om ny gjennomgåelse til å bekrefte eller omgjøre sin avgjørelse.
Dersom Byråets negative avgjørelse blir bekreftet, kan søkeren sende en klage til klageinstansen utpekt i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796.
Dersom Statens jernbanetilsyns negative avgjørelse blir bekreftet, kan søkeren sende en klage til klageinstansen i henhold til forvaltningslovens regler.

Bestemmelsens første ledd viderefører gjeldende rett om at et avslag, helt eller delvis, på en søknad om tillatelse skal være begrunnet.

Videre legges det opp til en to-trinns klagebehandling. Søkeren kan be om at Byrået eller Statens jernbanetilsyn, alt etter hvem som har tatt beslutningen, gjennomgår og vurderer saken på nytt. Dersom beslutningen opprettholdes, kan søkeren sende inn klage over beslutningen. Dersom det er Byrået som har tatt beslutningen, vil en klagenemnd oppnevnt av Byråets styre være klageinstans (Board of Appeal), jf. artikkel 55 i ERA-forordningen. For avgjørelser tatt av Statens jernbanetilsyn vil Samferdselsdepartementet være klageinstans.

§ 6-10. Fornyelse og oppgradering av kjøretøy

§ 6-10. Fornyelse og oppgradering av kjøretøy

Når et kjøretøy som allerede har tillatelse, fornyes eller oppgraderes, kreves det en ny tillatelse dersom
 1. a.
  det gjøres endringer i parameterverdiene som ligger utenfor området for akseptable parametrer som er definert i TSI-ene eller i nasjonale tekniske krav,
 2. b.
  sikkerhetsnivået til det aktuelle kjøretøyet kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet, eller
 3. c.
  den relevante TSI-en krever det.

Til bokstav a)

I direktivet artikkel 4 punkt 3 bokstav h) beskrives det at TSI-ene indikerer i hvilke tilfeller det kreves ny tillatelse etter oppgradering eller fornyelse. Indikasjonen knyttes opp mot de respektive parameterne i TSI-ene og kan i enkelte tilfeller angi en toleranse. Dersom oppgraderingen eller fornyelsen er utenfor denne toleransen må det søkes om ny tillatelse. Om oppgraderingen er innenfor toleransen må det likevel vurderes om kjøretøyet vil være av en annen variant eller versjon av typen. Påvirkes sikkerhetsnivået må det alltid søkes om ny tillatelse.

§ 6-11. Utvidelse av bruksområdet til et kjøretøy som har fått tillatelse

§ 6-11. Utvidelse av bruksområdet til et kjøretøy som har fått tillatelse

Dersom søkeren ønsker å utvide bruksområdet for et kjørety som allerede har fått tillatelse, skal dokumentasjonen suppleres med de dokumentene som er relevante for utvidelsen av bruksområdet. Søkeren skal oversende dokumentasjonen til Byrået, som kan gi en oppdatert tillatelse som omfatter det utvidede bruksområdet.
Dersom søkeren har mottatt en kjøretøytillatelse av Statens jernbanetilsyn og ønsker å utvide bruksområdet i Norge, skal søkeren supplere dokumentasjonen med de dokumentene som er relevante for utvidelsen av bruksområdet. Søkeren skal oversende dokumentasjonen til Statens jernbanetilsyn som kan gi en oppdatert tillatelse som omfatter det utvidede bruksområdet.

Et kjøretøy har et definert bruksområde og dette angis av søkeren på søknadstidspunktet. Begrepet bruksområde knyttes mot ett eller flere jernbanenett i en eller flere EØS-stater. I Norge har vi kun ett jernbanenett, og tillatelser vil derfor gis for hele nettet. Bruksområdet må ikke forveksles med enkeltstrekninger.

§ 6-12. Registrering i kjøretøyregister

§ 6-12. Registrering i kjøretøyregister

Etter at det er gitt tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning, skal det, på innehavers forespørsel, registreres i et kjøretøyregister før det tas i bruk første gang.
Dersom kjøretøyets bruksområde er begrenset til en EØS-medlemsstat, skal det registreres i den EØS-staten.
Dersom kjøretøyets bruksområde omfatter mer enn en EØS-medlemsstat, skal det registreres i en av de aktuelle EØS-medlemsstatene.

§ 6-13. Kontroll før kjøretøyet tas i bruk

§ 6-13. Kontroll før kjøretøyet tas i bruk

Før en jernbanevirksomhet tar i bruk et kjøretøy i det bruksområdet som er angitt i tillatelsen til å bringe det i omsetning, skal jernbanevirksomheten kontrollere
 1. a.
  at kjøretøyet har tillatelse til å bringes i omsetning, og er registrert,
 2. b.
  at kjøretøyet er teknisk forenelig med jernbanestrekningen, vurdert på grunnlag av informasjon i infrastrukturregisteret og kravene i de relevante TSI-ene. Dersom det ikke finnes et slikt register, eller det er ufullstendig, skal infrastrukturforvalteren gi nødvendig informasjon gratis og innen en rimelig frist, og
 3. c.
  at kjøretøyet inngår riktig i sammensetningen av toget, idet det tas hensyn til jernbanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem og TSI-en for drift og trafikkstyring.
Jernbaneforetaket kan i forbindelse med sine kontroller og i samarbeid med infrastrukturforvalteren foreta verifiseringer. Infrastrukturforvalteren skal i samråd med jernbaneforetaket gjøre sitt ytterste for å sikre at alle verifiseringer finner sted innen tre måneder etter at anmodningen fra jernbaneforetaket er mottatt.

§ 6-14. Typetillatelse for kjøretøy

§ 6-14. Typetillatelse for kjøretøy

Dersom det er aktuelt, kan en type kjøretøy få typetillatelse av Byrået eller Statens jernbanetilsyn.
Dersom Byrået eller Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning, skal det samtidig gis typetillatelse for samme bruksområde, dersom søkeren ber om det.
En søknad om typetillatelse skal inneholde opplysninger om alle relevante søknader, fasene i og resultatene av fremgangsmåtene i vedlegg IV, og eventuelle anmodninger og beslutninger fra klageinstansen. Søknaden skal sendes gjennom OSS.
Når TSI-er eller nasjonale regler endres, skal det fremgå av disse om typetillatelser som allerede er gitt, fremdeles er gyldige eller må fornyes. Dersom den aktuelle tillatelsen må fornyes, skal Byrået eller Statens jernbanetilsyn bare kontrollere forhold som gjelder de endrede reglene.
Tillatelse for kjøretøytyper skal registreres i ERATV (European Register of Authorised Types of Vehicles).

§ 6-15. Tillatelse til kjøretøyer som er i samsvar med en tillatt kjøretøytype

§ 6-15. Tillatelse til kjøretøyer som er i samsvar med en tillatt kjøretøytype

Et kjøretøy eller en kjøretøyserie som er i samsvar med en tillatt kjøretøytype, skal uten ytterligere kontroll få kjøretøytillatelse når søkeren har lagt fram en typesamsvarserklæring for kjøretøyet.
Når en typetillatelse fornyes på grunn av endringer i TSI-er eller nasjonale regler, skal det ikke påvirke kjøretøytillatelsene som allerede er gitt.

§ 6-16. Typesamsvarserklæring

§ 6-16. Typesamsvarserklæring

Typesamsvarserklæringen skal fastsettes i samsvar med:
 1. a.
  framgangsmåtene for verifisering i de relevante TSI-ene, eller
 2. b.
  framgangsmåtene for samsvarsvurdering som definert i modul B+D, B+F og H1 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF.

§ 6-17. Når et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller grunnleggende krav

§ 6-17. Når et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller grunnleggende krav

Dersom et jernbaneforetak fastslår at et kjøretøy det bruker, ikke oppfyller et av de grunnleggende kravene, skal foretaket gjennomføre korrigerende tiltak for å bringe kjøretøyet i samsvar. Foretaket kan informere Byrået og Statens jernbanetilsyn om tiltakene. Dersom jernbaneforetaket har dokumentasjon på at de grunnleggende kravene ikke var oppfylt allerede da tillatelsen til å bringe kjøretøyet i omsetning ble gitt, skal det informere Byrået og Statens jernbanetilsyn om dette.
Dersom Statens jernbanetilsyn blir oppmerksom på at et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller et av de gjeldende grunnleggende kravene, skal Statens jernbanetilsyn informere de aktuelle jernbaneforetakene om dette. Statens jernbanetilsyn kan pålegge jernbaneforetaket å gjennomføre korrigerende tiltak for å bringe kjøretøyet eller kjøretøytypen i samsvar. Statens jernbanetilsyn skal informere Byrået og andre berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

§ 6-18. Sikkerhetstiltak når et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller grunnlag krav

§ 6-18. Sikkerhetstiltak når et kjøretøy eller en kjøretøytype ikke oppfyller grunnlag krav

Dersom de korrigerende tiltakene ikke sikrer at de grunnleggende kravene blir oppfylt, og dette medfører alvorlig sikkerhetsrisiko, kan Statens jernbanetilsyn fatte vedtak om midlertidige sikkerhetstiltak. Statens jernbanetilsyn kan midlertidig tilbakekalle typetillatelsen for et kjøretøy.
Vedtaket kan prøves rettslig og behandles av voldgiftsordningen dersom Byrået har truffet vedtaket.
Dersom kjøretøyet på tillatelsestidspunktet ikke oppfylte grunnleggende krav knyttet til en del av kjøretøyets bruksområde, kan tillatelsen kalles tilbake eller endres slik at de relevante delene av bruksområdet utelukkes.
Byrået eller Statens jernbanetilsyn skal informere innehaveren av tillatelsen eller typetillatelsen for kjøretøyet, og begrunne vedtaket.

§ 6-19. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

§ 6-19. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

Innen en måned etter å ha mottatt vedtaket om å kalle tilbake tillatelsen etter § 6-18 andre ledd, kan innehaveren be om at Byrået eller Statens jernbanetilsyn gjennomgår beslutningen på nytt. I så fall skal vedtaket midlertidig oppheves. Byrået eller Statens jernbanetilsyn skal bekrefte eller omgjøre sitt vedtak innen en måned fra de ble bedt om å gå igjennom vedtaket.
Ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn om behovet for å begrense eller tilbakekalle tillatelsen, skal voldgiftsordningen følges. Dersom resultatet av denne ordningen er at kjøretøytillatelsen verken begrenses eller tilbakekalles, skal de midlertidige sikkerhetstiltakene oppheves.
Dersom Byråets vedtak blir bekreftet, kan innehaveren av kjøretøytillatelsen sende en klage til klageinstansen utpekt etter artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796 innen to måneder etter å ha blitt informert eller på annen måte gjort kjent med vedtaket. Dersom Statens jernbanetilsyns vedtak blir bekreftet, kan innehaveren av kjøretøytillatelsen sende en klage i samsvar med forvaltningslovens regler innen to måneder etter å ha fått vite om vedtaket.

§ 6-20. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

§ 6-20. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

Dersom Byrået tilbakekaller eller endrer en tillatelse til å bringe i omsetning det har gitt, skal det straks informere innehaveren av tillatelsen og begrunne sin beslutning. Dersom Statens jernbanetilsyn tilbakekaller en tillatelse til å bringe i omsetning det har gitt, skal det straks informere Byrået om dette og begrunne sin beslutning. Byrået skal deretter informere andre relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter.
Byråets eller Statens jernbanetilsyns vedtak om å tilbakekalle tillatelsen skal fremgå av det relevante kjøretøyregisteret. Vedtak om tilbakekalling av en tillatelse for en kjøretøytype skal fremgå av det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper.
Byrået og Statens jernbanetilsyn skal informere jernbaneforetak som bruker kjøretøy av samme type som kjøretøyet eller typen som er tilbakekalt, om vedtaket det har truffet. Jernbaneforetaket skal umiddelbart kontrollere om det samme problemet med manglende samsvar gjelder for deres kjøretøy.

§ 6-21. Konsekvenser for bruk og omsetning når en tillatelse tilbakekalles

§ 6-21. Konsekvenser for bruk og omsetning når en tillatelse tilbakekalles

Når en tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning tilbakekalles, skal kjøretøyet ikke lenger brukes. Når typetillatelsen for et kjøretøy tilbakekalles, skal kjøretøyer av denne typen ikke bringes i omsetning. Dersom kjøretøyet allerede er brakt i omsetning, skal det trekkes tilbake.