§ 5-8. Byråets saksbehandling av søknader om gjennomføring av ERTMS

§ 5-8. Byråets saksbehandling av søknader om gjennomføring av ERTMS

Byrået bekrefter om dokumentasjonen er fullstendig eller ber om utfyllende opplysninger innen en måned etter å ha mottatt søknaden. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Byrået gir en positiv beslutning eller informerer søkeren om mulige mangler ved prosjektets utforming innen en forhåndsfastsatt frist, og senest innen to måneder etter å ha mottatt alle relevante opplysninger. Byrået skal gi sin uttalelse på bakgrunn av søkerens dokumentasjon og eventuelle uttalelser fra Statens jernbanetilsyn.
Dersom søkeren er enig i manglene som Byrået har funnet, skal søkeren rette prosjektets utforming og sende inn ny søknad om godkjenning til Byrået. Dersom søkeren ikke er enig, gjelder framgangsmåten i fjerde ledd tilsvarende. Ved unntak i forbindelse med langt fremskredent prosjekt, skal søkeren ikke be om ny vurdering.
Et avslag skal være begrunnet. Søkeren kan innen en måned etter beslutningen er mottatt, be om at Byrået gjennomgår beslutningen på nytt. Byrået bekrefter eller omgjør sin beslutning innen to måneder fra anmodningen ble mottatt. Dersom Byrået bekrefter sin beslutning, kan søkeren sende klage til klageinstansen opprettet i samsvar med artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796.