§ 5-4. Saksbehandling av melding

§ 5-4. Saksbehandling av melding

Statens jernbanetilsyn skal bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig, eller be om utfyllende opplysninger innen en måned etter at meldingen er mottatt. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Statens jernbanetilsyn skal gjennomgå dokumentasjonen og avgjøre om det er behov for ny tillatelse til å ta i bruk anlegget. I vurderingen skal det legges vekt på
 1. a.
  om det allmenne sikkerhetsnivået til det aktuelle delsystemet kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet,
 2. b.
  om den relevante TSI-en krever at det søkes om ny tillatelse,
 3. c.
  om de nasjonale gjennomføringsplanene krever at det søkes om ny tillatelse, eller
 4. d.
  om det er gjort endringer i parameterverdiene som ligger til grunn for den tillatelsen som allerede er gitt.
Når ERTMS-prosjekter langs sporet fornyes eller oppgraderes, skal Statens jernbanetilsyn i samarbeid med Byrået vurdere om det er behov for ny tillatelse, basert på kriteriene i andre ledd.
Statens jernbanetilsyn skal innen fristen som følger av forvaltningsloven § 11a, avgjøre om det er behov for ny tillatelse. Avgjørelsen skal ikke komme senere enn fire måneder etter at alle relevante opplysninger er mottatt.

Til annet ledd:

Ved meldingen skal det tas stilling til om endringen krever ny tillatelse basert på faste kriterier.

Oppramsingen i bestemmelsen er alternative kriterier, dvs. det er tilstrekkelig at ett av kriteriene er oppfylt. I bokstav b) vises det til krav i TSI, dette innebærer at det er en forutsetning at TSI-ene legges til grunn for tillatelsen med mindre det er gitt et eksplisitt unntak iht. § 2-3.