Til startsiden

Kapittel V. Omsetning og ibruktaking av faste anlegg

§ 5-1. Vilkår for bruk av faste anlegg

§ 5-1. Vilkår for bruk av faste anlegg

Delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet», «Energi» og «Infrastruktur» kan bare tas i bruk dersom de er prosjektert, bygget, og anlagt slik at de oppfyller de relevante grunnleggende kravene. I tillegg skal det foreligge tillatelse til å ta delsystemet i bruk.

§ 5-2. Tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

§ 5-2. Tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

Statens jernbanetilsyn skal gi tillatelse til å ta i bruk delsystemene «Energi», «Infrastruktur» og «Styring, kontroll og signal langs sporet».

§ 5-3. Melding til Statens jernbanetilsyn om fornyelse eller oppgradering av faste anlegg

§ 5-3. Melding til Statens jernbanetilsyn om fornyelse eller oppgradering av faste anlegg

Før et delsystem fornyes eller oppgraderes, skal søkeren sende en melding til Statens jernbanetilsyn med dokumentasjon som beskriver prosjektet.

§ 5-4. Saksbehandling av melding

§ 5-4. Saksbehandling av melding

Statens jernbanetilsyn skal bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig, eller be om utfyllende opplysninger innen en måned etter at meldingen er mottatt. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Statens jernbanetilsyn skal gjennomgå dokumentasjonen og avgjøre om det er behov for ny tillatelse til å ta i bruk anlegget. I vurderingen skal det legges vekt på
 1. a.
  om det allmenne sikkerhetsnivået til det aktuelle delsystemet kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet,
 2. b.
  om den relevante TSI-en krever at det søkes om ny tillatelse,
 3. c.
  om de nasjonale gjennomføringsplanene krever at det søkes om ny tillatelse, eller
 4. d.
  om det er gjort endringer i parameterverdiene som ligger til grunn for den tillatelsen som allerede er gitt.
Når ERTMS-prosjekter langs sporet fornyes eller oppgraderes, skal Statens jernbanetilsyn i samarbeid med Byrået vurdere om det er behov for ny tillatelse, basert på kriteriene i andre ledd.
Statens jernbanetilsyn skal innen fristen som følger av forvaltningsloven § 11a, avgjøre om det er behov for ny tillatelse. Avgjørelsen skal ikke komme senere enn fire måneder etter at alle relevante opplysninger er mottatt.

Til annet ledd:

Ved meldingen skal det tas stilling til om endringen krever ny tillatelse basert på faste kriterier.

Oppramsingen i bestemmelsen er alternative kriterier, dvs. det er tilstrekkelig at ett av kriteriene er oppfylt. I bokstav b) vises det til krav i TSI, dette innebærer at det er en forutsetning at TSI-ene legges til grunn for tillatelsen med mindre det er gitt et eksplisitt unntak iht. § 2-3.

§ 5-5. Søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

§ 5-5. Søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

Søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg skal sendes til Statens jernbanetilsyn sammen med
 1. a.
  EF-verifiseringserklæring, inkludert underlagsdokumenter,
 2. b.
  dokumentasjon av delsystemenes tekniske forenlighet med det systemet de integreres i, fastslått på grunnlag av de relevante TSI-ene, nasjonale regler, jf. jernbaneinfrastrukturforskriften og registre,
 3. c.
  dokumentasjon av sikker integrering av delsystemer, fastslått på grunnlag av TSI-ene, nasjonale regler og de felles sikkerhetsmetodene (CSM) definert i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/798.
For delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» som omfatter ETCS- og GSM-R-utstyr, skal søkeren i tillegg legge ved Byråets godkjenning, jf. § 5-7. Hvis det etter godkjenning gjøres endringer i utkastet til anbudsgrunnlagene eller beskrivelsen av de planlagte tekniske løsningene, skal søkeren vedlegge dokumentasjon på resultatet av samordningsprosessen, jf. § 5-7 femte ledd.

Til annet ledd:

Samordningsprosessen er beskrevet i ERA-forordningen artikkel 30 nr. 2, og gjennomfører samtrafikkdirektivets artikkel 18 nr. 5. Denne prosessen benyttes når det gjøres endringer i prosjektet eller spesifikasjonen etter at Byrået har forhåndsgodkjent disse, og det er en risiko for manglende teknisk og driftsmessig forenlighet mellom delsystemet for ERTMS langs sporet og kjøretøyene. I disse tilfellene samarbeider Byrået med søker og Statens jernbanetilsyn for å finne en akseptabel løsning. Dersom partene ikke kommer til enighet innen en måned, henvises saken til voldgift hos klageinstansen.

§ 5-6. Saksbehandling av søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

§ 5-6. Saksbehandling av søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

Statens jernbanetilsyn skal kontrollere at dokumentasjonen er fullstendig, relevant og sammenhengende.
Statens jernbanetilsyn skal innen en måned etter at søknaden er mottatt, bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig eller be om relevante utfyllende opplysninger. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Statens jernbanetilsyn skal avgjøre saken innen fristen som følger av forvaltningsloven § 11a, men ikke senere enn fire måneder etter å ha mottatt alle relevante opplysninger.
Et avslag skal være begrunnet. Søkeren kan innen en måned etter vedtaket om avslag er mottatt, klage på avslaget til Statens jernbanetilsyn etter forvaltningslovens regler.

§ 5-7. Søknad til Byrået i forbindelse med harmonisert gjennomføring av ERTMS i Unionen

§ 5-7. Søknad til Byrået i forbindelse med harmonisert gjennomføring av ERTMS i Unionen

For å sikre harmonisert gjennomføring av ERTMS og samtrafikkevne i EØS, skal Byrået, før anbudsinnbydelsen for ERTMS-utstyr langs sporet blir sendt ut, kontrollere at de planlagte tekniske løsningene fullt ut er i samsvar med de relevante TSI-ene.
Søkeren skal sende Byrået søknad om godkjenning av prosjektet. Søknader som gjelder enkeltstående ERTMS-prosjekter eller en kombinasjon av prosjekter, en jernbanelinje, en gruppe av jernbanelinjer eller et jernbanenett, skal vedlegges følgende dokumentasjon:
 1. a.
  utkastet til anbudsgrunnlag eller beskrivelsen av de planlagte tekniske løsningene,
 2. b.
  dokumentasjon av de vilkårene som kreves for delsystemets tekniske og driftsmessige forenlighet med de kjøretøyene som skal kjøre på det relevante jernbanenettet,
 3. c.
  dokumentasjon av at de planlagte tekniske løsningene er i samsvar med de relevante TSI-ene,
 4. d.
  alle andre relevante dokumenter, for eksempel uttalelser fra Statens jernbanetilsyn, verifiseringserklæringer eller samsvarssertifikater.
Søknaden skal sendes gjennom one-stop shop (OSS).
Statens jernbanetilsyn kan avgi en uttalelse til søknaden om godkjenning enten til søkeren før søknaden innleveres eller til Byrået etter at søknaden er innlevert.
Dersom det skjer en endring i utkastet til anbudsgrunnlag eller i beskrivelsen av de planlagte tekniske løsningene etter den positive beslutningen, skal søkeren uten unødig opphold informere Byrået og Statens jernbanetilsyn gjennom OSS. I så fall får saksbehandlingsreglene i artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) 2016/796 anvendelse.

§ 5-8. Byråets saksbehandling av søknader om gjennomføring av ERTMS

§ 5-8. Byråets saksbehandling av søknader om gjennomføring av ERTMS

Byrået bekrefter om dokumentasjonen er fullstendig eller ber om utfyllende opplysninger innen en måned etter å ha mottatt søknaden. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Byrået gir en positiv beslutning eller informerer søkeren om mulige mangler ved prosjektets utforming innen en forhåndsfastsatt frist, og senest innen to måneder etter å ha mottatt alle relevante opplysninger. Byrået skal gi sin uttalelse på bakgrunn av søkerens dokumentasjon og eventuelle uttalelser fra Statens jernbanetilsyn.
Dersom søkeren er enig i manglene som Byrået har funnet, skal søkeren rette prosjektets utforming og sende inn ny søknad om godkjenning til Byrået. Dersom søkeren ikke er enig, gjelder framgangsmåten i fjerde ledd tilsvarende. Ved unntak i forbindelse med langt fremskredent prosjekt, skal søkeren ikke be om ny vurdering.
Et avslag skal være begrunnet. Søkeren kan innen en måned etter beslutningen er mottatt, be om at Byrået gjennomgår beslutningen på nytt. Byrået bekrefter eller omgjør sin beslutning innen to måneder fra anmodningen ble mottatt. Dersom Byrået bekrefter sin beslutning, kan søkeren sende klage til klageinstansen opprettet i samsvar med artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796.