§ 4-7. Når et delsystem ikke oppfyller grunnleggende krav

§ 4-7. Når et delsystem ikke oppfyller grunnleggende krav

Dersom Statens jernbanetilsyn har vurdert at et strukturelt delsystem omfattet av EF-verifiseringserklæringen fulgt av den tekniske dokumentasjonen ikke fullt ut er i samsvar med denne forskriften og særlig ikke oppfyller de grunnleggende kravene, så kan tilsynet anmode om at det blir foretatt ytterligere kontroller.
Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart informere ESA om alle ytterligere kontroller tilsynet har bedt om, og gi en begrunnelse for dette. ESA rådspør partene.
Statens jernbanetilsyn skal oppgi om årsaken til at denne forskriften ikke er overholdt skyldes
  1. a.
    at de grunnleggende kravene ikke er oppfylt, eller at en TSI ikke er overholdt. Kommisjonen/ESA informerer i slike tilfeller umiddelbart EØS-staten der vedkommende som utarbeidet EF-verifiseringserklæringen holder til, og ber om at medlemsstaten treffer egnede tiltak, eller
  2. b.
    at en TSI er utilstrekkelig, og i slike tilfeller gjelder fremgangsmåten for endring av TSI-en som nevnt i § 2-5.