§ 4-4. Hvordan nye nasjonale regler fastsettes

§ 4-4. Hvordan nye nasjonale regler fastsettes

Det kan bare fastsettes nye nasjonale regler i disse tilfellene:
  1. a.
    dersom en TSI ikke fullt ut regulerer alle grunnleggende krav, eller
  2. b.
    som et forebyggende hastetiltak, særlig etter en ulykke.
Statens jernbanetilsyn skal sende et begrunnet utkast til nye nasjonale regler til Kommisjonen/ESA og Byrået for vurdering før den foreslåtte regelen er forventet å tre i kraft. Utkast til nye nasjonale regler skal sendes til Byrået i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 2016/796. Kommisjonen/ESA og Byrået skal gjennomføre undersøkelsen innen fristene og etter fremgangsmåten angitt i artikkel 25 og 26 i forordning (EU) 2016/796.
Statens jernbanetilsyn skal sende melding om nye nasjonale regler til Kommisjonen/ESA og Byrået når de blir vedtatt. Meldingen om nye vedtatte nasjonale regler skal sendes i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 2016/796.
Statens jernbanetilsyn kan vedta og anvende en ny nasjonal regel umiddelbart dersom det er å anse som et forebyggende hastetiltak. Denne regelen skal meldes i samsvar med § 4-3 og være underlagt Byråets vurdering i samsvar med artikkel 26 nr. 1, 2 og 5 i forordning (EU) 2016/796.
Utkast til nasjonale regler som er meldt i samsvar med denne bestemmelsen, er ikke underlagt høring etter EØS-høringsloven.

Det er svært begrenset adgang til å fastsette nye nasjonale regler. Dette følger av direktivets artikkel 14 nr. 4. I tillegg er det fastsatt krav til høring i øvrige EØS-stater, Kommisjonen og ERA.