§ 4-3. Eksisterende nasjonale regler

§ 4-3. Eksisterende nasjonale regler

Statens jernbanetilsyn skal gi Kommisjonen/ESA og Byrået melding om de eksisterende nasjonale reglene dersom
  1. a.
    reglene endres
  2. b.
    det er levert en ny søknad om unntak fra kravet om en TSI
  3. c.
    nasjonale regler blir overflødige etter at den aktuelle TSI-en er offentliggjort eller revidert.
Statens jernbanetilsyn skal melde den fullstendige teksten til nasjonale regler som nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 2016/796. Meldingen skal begrunne behovet for regelen slik at den oppfyller grunnleggende krav som ikke er omfattet av en relevant TSI.
Nasjonale regler nevnt i første ledd skal undersøkes av Byrået/ESA etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 og 26 i forordning (EU) 2016/796.
Nasjonale regler, inkludert de som omfatter grensesnittene mellom kjøretøy og jernbanenett, skal være lett tilgjengelige og formulert på en måte som alle berørte parter kan forstå. Statens jernbanetilsyn kan bli bedt om å gi ytterligere opplysninger om de nasjonale reglene.
Statens jernbanetilsyn kan beslutte å ikke oversende nasjonale regler av streng lokal art. I slike tilfeller skal Statens jernbanetilsyn påse at dette framgår i infrastrukturregisteret (RINF).
Nasjonale regler som er meldt i samsvar med denne bestemmelsen, er ikke underlagt høring etter EØS-høringsloven.

Det er strenge begrensninger for hvilke nasjonale regler som kan gjøres gjeldende. Statens jernbanetilsyn sender melding om endringer i eksisterende nasjonale regler og nye nasjonale regler til ESA. Dette er regulert i ERA-forordningen.