§ 4-2. Samsvar med TSI-er og nasjonale regler

§ 4-2. Samsvar med TSI-er og nasjonale regler

Byrået og Statens jernbanetilsyn skal anse at de strukturelle delsystemene som inngår i jernbanesystemet, er i samsvar med de grunnleggende kravene dersom de er omfattet av en
 1. a.
  EF-verifiseringserklæring som er utstedt med henvisning til TSI-er,
 2. b.
  verifiseringserklæring som er utstedt med henvisning til nasjonale regler, eller
 3. c.
  både av EF-verifiseringserklæring og verifiseringserklæring.
Nasjonale regler for gjennomføring av de grunnleggende kravene og relevante akseptable samsvarskriterier gjelder dersom
 1. a.
  TSI-ene helt eller delvis ikke dekker de grunnleggende kravene, inkludert åpne punkter i TSI-ene
 2. b.
  unntak fra kravet om en eller flere TSI-er eller deler av dem er meldt i samsvar med § 2-4
 3. c.
  et særtilfelle krever bruk av tekniske forskrifter som ikke omfattes av den relevante TSI-en
 4. d.
  det brukes nasjonale regler til å angi eksisterende systemer, begrenset til vurderingen av kjøretøyets tekniske forenelighet med jernbanenettet
 5. e.
  jernbanenettet og kjøretøyet ikke er omfattet av TSI-er
 6. f.
  det er behov for midlertidig forebyggende hastetiltak, særlig etter en ulykke.