§ 3-4. Samtrafikkomponenter som ikke oppfyller grunnleggende krav

§ 3-4. Samtrafikkomponenter som ikke oppfyller grunnleggende krav

Dersom det blir fastslått at en samtrafikkomponent som er brakt i omsetning, sannsynligvis ikke vil oppfylle de grunnleggende kravene, skal Statens jernbanetilsyn begrense anvendelsesområdet, forby bruk, trekke tilbake fra markedet eller tilbakekalle samtrafikkomponenten. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette ESA, Byrået og de andre EØS-statene om de tiltakene som er truffet, og grunngi sin beslutning, særlig dersom det manglende samsvaret skyldes
 1. a.
  at de grunnleggende kravene ikke er oppfylt
 2. b.
  at de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt
 3. c.
  at de europeiske spesifikasjonene er utilstrekkelige.
Dersom beslutningene nevnt i første ledd skyldes at de europeiske spesifikasjonene er utilstrekkelige, skal Kommisjonen eller Byrået, etter hva som er relevant, gjennomføre ett eller flere av disse tiltakene:
 1. a.
  delvis eller fullstendig tilbaketrekking av den aktuelle spesifikasjonen i de publikasjonene der den inngår,
 2. b.
  dersom den relevante spesifikasjonen er en harmonisert standard, begrense eller trekke tilbake denne standarden i samsvar med forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering, vedlegget artikkel 11,
 3. c.
  gå gjennom TSI-en i samsvar med artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/797.
Dersom en samtrafikkomponent som det foreligger EF-samsvarserklæring for, ikke oppfyller de grunnleggende kravene, skal Statens jernbanetilsyn gjennomføre nødvendige tiltak overfor den enheten som har utarbeidet erklæringen, og underrette ESA og de øvrige EØS-statene om dette.

Statens jernbanetilsyn kan begrense anvendelsesområdet, forby bruk, trekke tilbake fra markedet eller tilbakekalle samtrafikkomponenter kun for det norske markedet.

Dersom en samtrafikkomponent som har EF-samsvarserklæring likevel ikke tilfredsstiller kravene, kan Statens jernbanetilsyn kun gjennomføre tiltak overfor meldte organer som er utpekt i Norge. For meldte organer som er utpekt i en annen EØS-stat enn Norge, vil tiltaket være å underrette den staten som har utpekt organet.