§ 3-3. Framgangsmåte for EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring om bruksegnethet

§ 3-3. Framgangsmåte for EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring om bruksegnethet

Det er bestemmelsene i de relevante TSI-ene som angir fremgangsmåten for å utstede en EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet for en samtrafikkomponent. Produsenten eller dennes representant, som må være etablert i EØS, utsteder, daterer og signerer erklæringene.
Dersom TSI-en krever det, skal EF-erklæringene følges av et sertifikat, utstedt av ett eller flere tekniske kontrollorganer, om:
  1. a.
    at en samtrafikkomponent isolert sett er i samsvar med de tekniske spesifikasjonene den skal oppfylle og
  2. b.
    bruksegnetheten til samtrafikkomponenten sett i den sammenheng den er ment å inngå i.
Hvis samtrafikkomponenten også er omfattet av andre EØS-rettsakter, skal EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet angi at samtrafikkomponentene også oppfyller disse kravene.
Dersom verken produsenten eller dennes representant har utarbeidet EF-erklæringene i samsvar med første og tredje ledd, skal den som bringer samtrafikkomponentene i omsetning, gjøre det. Den som setter sammen samtrafikkomponenter eller deler av samtrafikkomponenter av ulik opprinnelse, eller som til eget bruk produserer samtrafikkomponenter, må utarbeide EF-erklæringene i samsvar med første og tredje ledd.
Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at en EF-erklæring ikke er utarbeidet riktig, skal tilsynet sikre at samtrafikkomponenten ikke bringes i omsetning. Statens jernbanetilsyn skal i slike tilfeller gi produsenten eller dennes representant pålegg om å bringe samtrafikkomponenten i samsvar med vilkårene fastsatt av vedkommende EØS-stat.
Det er det tekniske kontrollorganet som søknaden er sendt til, som skal foreta samsvarsvurderingen eller vurderingen av bruksegnethet for en samtrafikkomponent.