§ 3-2. Når en samtrafikkomponent tilfredsstiller de grunnleggende kravene

§ 3-2. Når en samtrafikkomponent tilfredsstiller de grunnleggende kravene

En samtrafikkomponent tilfredsstiller de grunnleggende kravene i vedlegg III dersom den oppfyller kravene i den relevante TSI-en eller de tilsvarende europeiske spesifikasjonene. Dette bekreftes av EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal attestere at samtrafikkomponentene har gjennomgått en samsvarsvurdering eller en vurdering av bruksegnethet fastsatt i den relevante TSI-en. TSI-er kan fastsette en overgangsperiode for samtrafikkomponenter som allerede er bragt i omsetning når TSI-en trer i kraft. Slike komponenter skal være i samsvar med § 3-1.
Reservedeler for delsystemer som allerede er tatt i bruk når den relevante TSI-en trer i kraft, kan monteres i disse delsystemene uten at de blir omfattet av første ledd.