§ 3-1. Vilkår for å bringe samtrafikkomponenter i omsetning

§ 3-1. Vilkår for å bringe samtrafikkomponenter i omsetning

Statens jernbanetilsyn skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at samtrafikkomponentene
  1. a.
    bare bringes i omsetning dersom de gjør det mulig å oppnå samtrafikkevne jernbanesystemet i EØS, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene.
  2. b.
    Brukes i deres bruksområde til det formålet de er bestemt for, og er forsvarlig montert og vedlikeholdt.
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at samtrafikkomponentene bringes i omsetning til andre formål enn det de er bestemt for.
Statens jernbanetilsyn kan ikke forby, begrense eller hindre at samtrafikkomponenter som er i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften, bringes i omsetning i jernbanesystemet i EØS. Statens jernbanetilsyn kan ikke stille krav om kontroller som allerede er foretatt som ledd i framgangsmåten for EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet.