Til startsiden

Kapittel III. Samtrafikkomponenter

§ 3-1. Vilkår for å bringe samtrafikkomponenter i omsetning

§ 3-1. Vilkår for å bringe samtrafikkomponenter i omsetning

Statens jernbanetilsyn skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at samtrafikkomponentene
 1. a.
  bare bringes i omsetning dersom de gjør det mulig å oppnå samtrafikkevne jernbanesystemet i EØS, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene.
 2. b.
  Brukes i deres bruksområde til det formålet de er bestemt for, og er forsvarlig montert og vedlikeholdt.
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at samtrafikkomponentene bringes i omsetning til andre formål enn det de er bestemt for.
Statens jernbanetilsyn kan ikke forby, begrense eller hindre at samtrafikkomponenter som er i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften, bringes i omsetning i jernbanesystemet i EØS. Statens jernbanetilsyn kan ikke stille krav om kontroller som allerede er foretatt som ledd i framgangsmåten for EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet.

§ 3-2. Når en samtrafikkomponent tilfredsstiller de grunnleggende kravene

§ 3-2. Når en samtrafikkomponent tilfredsstiller de grunnleggende kravene

En samtrafikkomponent tilfredsstiller de grunnleggende kravene i vedlegg III dersom den oppfyller kravene i den relevante TSI-en eller de tilsvarende europeiske spesifikasjonene. Dette bekreftes av EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal attestere at samtrafikkomponentene har gjennomgått en samsvarsvurdering eller en vurdering av bruksegnethet fastsatt i den relevante TSI-en. TSI-er kan fastsette en overgangsperiode for samtrafikkomponenter som allerede er bragt i omsetning når TSI-en trer i kraft. Slike komponenter skal være i samsvar med § 3-1.
Reservedeler for delsystemer som allerede er tatt i bruk når den relevante TSI-en trer i kraft, kan monteres i disse delsystemene uten at de blir omfattet av første ledd.

§ 3-3. Framgangsmåte for EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring om bruksegnethet

§ 3-3. Framgangsmåte for EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring om bruksegnethet

Det er bestemmelsene i de relevante TSI-ene som angir fremgangsmåten for å utstede en EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet for en samtrafikkomponent. Produsenten eller dennes representant, som må være etablert i EØS, utsteder, daterer og signerer erklæringene.
Dersom TSI-en krever det, skal EF-erklæringene følges av et sertifikat, utstedt av ett eller flere tekniske kontrollorganer, om:
 1. a.
  at en samtrafikkomponent isolert sett er i samsvar med de tekniske spesifikasjonene den skal oppfylle og
 2. b.
  bruksegnetheten til samtrafikkomponenten sett i den sammenheng den er ment å inngå i.
Hvis samtrafikkomponenten også er omfattet av andre EØS-rettsakter, skal EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet angi at samtrafikkomponentene også oppfyller disse kravene.
Dersom verken produsenten eller dennes representant har utarbeidet EF-erklæringene i samsvar med første og tredje ledd, skal den som bringer samtrafikkomponentene i omsetning, gjøre det. Den som setter sammen samtrafikkomponenter eller deler av samtrafikkomponenter av ulik opprinnelse, eller som til eget bruk produserer samtrafikkomponenter, må utarbeide EF-erklæringene i samsvar med første og tredje ledd.
Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at en EF-erklæring ikke er utarbeidet riktig, skal tilsynet sikre at samtrafikkomponenten ikke bringes i omsetning. Statens jernbanetilsyn skal i slike tilfeller gi produsenten eller dennes representant pålegg om å bringe samtrafikkomponenten i samsvar med vilkårene fastsatt av vedkommende EØS-stat.
Det er det tekniske kontrollorganet som søknaden er sendt til, som skal foreta samsvarsvurderingen eller vurderingen av bruksegnethet for en samtrafikkomponent.

§ 3-4. Samtrafikkomponenter som ikke oppfyller grunnleggende krav

§ 3-4. Samtrafikkomponenter som ikke oppfyller grunnleggende krav

Dersom det blir fastslått at en samtrafikkomponent som er brakt i omsetning, sannsynligvis ikke vil oppfylle de grunnleggende kravene, skal Statens jernbanetilsyn begrense anvendelsesområdet, forby bruk, trekke tilbake fra markedet eller tilbakekalle samtrafikkomponenten. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart underrette ESA, Byrået og de andre EØS-statene om de tiltakene som er truffet, og grunngi sin beslutning, særlig dersom det manglende samsvaret skyldes
 1. a.
  at de grunnleggende kravene ikke er oppfylt
 2. b.
  at de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt
 3. c.
  at de europeiske spesifikasjonene er utilstrekkelige.
Dersom beslutningene nevnt i første ledd skyldes at de europeiske spesifikasjonene er utilstrekkelige, skal Kommisjonen eller Byrået, etter hva som er relevant, gjennomføre ett eller flere av disse tiltakene:
 1. a.
  delvis eller fullstendig tilbaketrekking av den aktuelle spesifikasjonen i de publikasjonene der den inngår,
 2. b.
  dersom den relevante spesifikasjonen er en harmonisert standard, begrense eller trekke tilbake denne standarden i samsvar med forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering, vedlegget artikkel 11,
 3. c.
  gå gjennom TSI-en i samsvar med artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/797.
Dersom en samtrafikkomponent som det foreligger EF-samsvarserklæring for, ikke oppfyller de grunnleggende kravene, skal Statens jernbanetilsyn gjennomføre nødvendige tiltak overfor den enheten som har utarbeidet erklæringen, og underrette ESA og de øvrige EØS-statene om dette.

Statens jernbanetilsyn kan begrense anvendelsesområdet, forby bruk, trekke tilbake fra markedet eller tilbakekalle samtrafikkomponenter kun for det norske markedet.

Dersom en samtrafikkomponent som har EF-samsvarserklæring likevel ikke tilfredsstiller kravene, kan Statens jernbanetilsyn kun gjennomføre tiltak overfor meldte organer som er utpekt i Norge. For meldte organer som er utpekt i en annen EØS-stat enn Norge, vil tiltaket være å underrette den staten som har utpekt organet.