Til startsiden

Kapittel II. Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI)

§ 2-1. Innhold i TSI-ene

§ 2-1. Innhold i TSI-ene

Byrået utarbeider tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI) for hvert delsystem. Et delsystem kan omfattes av flere TSI-er, og en TSI kan omfatte flere delsystemer.
Faste delsystemer skal være i samsvar med TSI-ene og gjeldende nasjonale regler på det tidspunktet søknaden om tillatelse til å ta i bruk ble sendt. Kjøretøy skal være i samsvar med TSI-ene og gjeldende nasjonale regler på det tidspunktet søknaden om tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning ble sendt. Faste delsystemer og kjøretøy skal til enhver tid være i samsvar med og overholde TSI-ene som de oppfylte på søknadstidspunktet så lenge de er i bruk.

Til annet ledd:

Delsystemer og kjøretøy må være i samsvar med TSI-ene og gjeldende nasjonale regler på det tidspunktet søknaden om tillatelse blir sendt, og ikke på det tidspunktet de blir tatt i bruk. Det vil si at eventuelle endringer i TSI-er eller nasjonale regler som trer i kraft etter at søknaden ble sendt ikke får anvendelse.

Det fremgår av siste punktum at faste delsystemer og kjøretøys samsvar og overholdelse av krav i TSI-ene må opprettholdes så lenge de er i bruk. Det er de kravene som gjaldt på det tidspunktet søknaden om tillatelse ble sendt og som tillatelsen(e) er gitt på grunnlag av som må opprettholdes, ikke de til enhver tid gjeldende kravene i TSI-er og nasjonale regler.

§ 2-2. Hvem som kan melde fra om mangler i TSI-er

§ 2-2. Hvem som kan melde fra om mangler i TSI-er

Ethvert medlem av det nettverket av representative organer som nevnt i artikkel 38 nr. 4 i forordning (EU) 2016/796 kan gjøre Kommisjonen/ESA oppmerksom på mulige mangler i TSI-er.

Et representativt organ er et nettverk med medlemmer fra jernbanesektoren som Byrået kan opprette i medhold av forordning (EU) 2016/796. Oppgaven til nettverket vil være å utveksle opplysninger om jernbanesikkerhet og samtrafikkevne, fremme god praksis og spre relevant kunnskap, og gi Byrået opplysninger om jernbanesikkerhet og samtrafikkevne. Ethvert medlem av et slikt nettverk kan gjøre Kommisjonen oppmerksom på mangler i TSI-er.

§ 2-3. Unntak fra TSI-er

§ 2-3. Unntak fra TSI-er

Det kan gjøres unntak fra en eller flere TSI-er eller deler av disse i følgende tilfeller:
 1. a.
  for langt fremskredne prosjekter eller prosjekter som er underlagt en kontrakt som er i ferd med å bli gjennomført på datoen for ikrafttredelse for den eller de aktuelle TSI-ene. Dette gjelder prosjekter som omfatter et nytt delsystem eller en del av det, for fornyelse eller oppgradering av et eksisterende delsystem eller del av det, eller for et hvilket som helst av elementene nevnt i § 1-2 første ledd,
 2. b.
  når det etter en ulykke eller naturkatastrofe er behov for en rask utbedring av jernbanenettet og de økonomiske eller tekniske vilkårene ikke gir rom for full eller delvis anvendelse av de relevante TSI-ene. Unntaket fra TSI-ene skal i slike tilfeller begrenses til tidsrommet før jernbanenettet blir gjenoppbygget,
 3. c.
  når et eksisterende delsystem eller en del av det fornyes, utvides eller oppgraderes, og anvendelsen av de aktuelle TSI-ene kan skade prosjektets økonomiske levedyktighet eller forenligheten med jernbanesystemet. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med lasteprofil, sporvidde, avstand mellom sporene eller elektrisk spenning,
 4. d.
  for kjøretøy i trafikk fra eller til tredjestater, der sporvidden skiller seg fra sporvidden på hovedjernbanenettet i EØS,
 5. e.
  for et prosjekt som gjelder et nytt delsystem, fornyelse eller oppgradering av et eksisterende delsystem, dersom jernbanenett er atskilt eller isolert fra øvrige jernbanenett i EØS av hav eller av andre særlige geografiske forhold.

Det vil i svært begrenset grad være mulig å få unntak fra å anvende TSIer eller deler av disse.

§ 2-4. Hvordan Kommisjonen/ESA involveres ved unntak fra TSI

§ 2-4. Hvordan Kommisjonen/ESA involveres ved unntak fra TSI

Statens jernbanetilsyn skal innen ett år etter at hver TSI er trådt i kraft, sende Kommisjonen/ESA en liste over pågående prosjekter som anses som langt framskredne.
Kommisjonen/ESA skal informeres om at en eller flere TSI-er eller deler av dem ikke vil bli anvendt, i tilfeller nevnt i § 2-3 bokstav a og b.
Kommisjonen/ESA skal ha søknad om unntak fra TSI-ene eller deler av dem i tilfellene nevnt i § 2-3 bokstav a, c, d og e. Søknaden skal begrunnes og angi de alternative bestemmelsene som brukes i stedet for TSI. Søknad om unntak fra TSI-ene sendes til Statens jernbanetilsyn.

Til første ledd:

Statens jernbanetilsyn skal sende over en liste til ESA over prosjekter som anses som langt fremskredne, men dette gjelder ikke automatisk for prosjekter som er underlagt en kontrakt som er i ferd med å bli gjennomført på det tidspunktet TSI-en trer i kraft. Prosjektet som er satt på listen over langt fremskredne prosjekter innebærer ikke at det er gitt et unntak. Det må i tillegg søkes om unntak fra TSI-en i henhold til denne bestemmelsen, enten til Statens jernbanetilsyn eller til Kommisjonen. Søknaden behandles innen fire måneder og dersom man ikke får et svar innen fristen, anses den som godkjent.

Til tredje ledd:

Med alternative bestemmelsene menes nasjonale regler på området.

§ 2-5. Hvordan Kommisjonen/ESA behandler søknader om unntak fra TSI

§ 2-5. Hvordan Kommisjonen/ESA behandler søknader om unntak fra TSI

Kommisjonen/ESA avgjør saker om unntak fra TSI-ene på grunnlag av hvor fullstendig og sammenhengende opplysningene i søknaden er.
Kommisjonen/ESA skal treffe sin beslutning innen fire måneder etter at søknaden med fullstendig dokumentasjon er fremlagt. Dersom det ikke treffes noen slik beslutning, skal søknaden anses for å være godtatt.
I påvente av Kommisjonens/ESAs beslutning, kan Statens jernbanetilsyn umiddelbart anvende de alternative bestemmelsene nevnt i § 2-4 tredje ledd.
Saker etter § 2-3 bokstav c og d skal avgjøres ved gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i direktiv (EU) 2016/797artikkel 51 nr. 3.

Til første ledd:

Krav til innhold i søknader, format og hvordan den skal oversendes vil bli fastsatt i gjennomføringsrettsakter. Søknader fra Norge sendes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Til annet ledd:

Kommisjonens avgjørelse knyttet til søknad om unntak fra § 2-3 bokstav c) og d) kommer i gjennomføringsrettsakter.

Til tredje ledd:

Dersom man får innvilget unntak fra TSI-er, gjelder de nasjonale reglene i stedet for TSI-en.