Til startsiden

Vedlegg III. Grunnleggende krav

1.Generelle krav
1.1
Sikkerhet
1.1.1
Prosjektering, bygging eller montering, samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, særlig komponenter med betydning for togtrafikken, skal garantere at sikkerhetsnivået tilsvarer de målene som er fastsatt for jernbane, også ved særlige driftsforstyrrelser.
1.1.2
Parameterne for kontakten mellom hjul og skinner skal oppfylle de krav til kjørestabilitet som er nødvendig for å garantere sikker trafikk ved høyeste tillatte hastighet. Parameterne for bremseutstyr skal garantere at det er mulig å stanse innen en gitt bremsestrekning ved høyeste tillatte hastighet.
1.1.3
De anvendte komponentene skal kunne motstå alle vanlige og uvanlige spesifiserte påkjenninger under hele sin brukstid. Det skal med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på sikkerheten.
1.1.4
Ved prosjekteringen av faste anlegg og rullende materiell og valg av materialer må det tas sikte på å begrense utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.
1.1.5
Alle innretninger som er beregnet på å bli betjent av brukere, skal konstrueres på en slik måte at feil bruk ikke påvirker sikkerhetsfunksjonen til innretningen, og ikke vil kunne medføre noen risiko for brukernes helse og sikkerhet når de brukes på en forutsigbar måte, selv om bruken er i strid med tilgjengelige anvisninger for bruk.
1.2
Pålitelighet og tilgjengelighet
Tilsyn med og vedlikehold av faste eller bevegelige komponenter som er en del av togtrafikken, skal tilrettelegges og foretas på en slik måte og med en slik hyppighet at komponentene kan opprettholde sin funksjonsevne under de angitte forhold.
1.3
Helse
1.3.1
Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang til dem, skal ikke brukes i tog og jernbaneinfrastruktur.
1.3.2
Materialer skal velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelig og farlig røyk eller gass begrenses, særlig i tilfelle brann.
1.4
Miljøvern
1.4.1
Miljøvirkningene ved bygging og drift av jernbanesystemet skal vurderes og tas i betraktning når systemet prosjekteres, i samsvar med EU-regelverket.
1.4.2
Materialene som brukes i tog og infrastruktur, skal hindre utslipp av miljøskadelig og farlig røyk eller gass, særlig i tilfelle brann.
1.4.3
Det rullende materiellet og systemene for energiforsyning skal utformes og framstilles på en slik måte at de er elektromagnetisk kompatible med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige nett der det er risiko for interferens.
1.4.4
Utformingen og driften av jernbanesystemet skal ikke føre til at systemet genererer et uakseptabelt støynivå:
 • -
  i områder i nærheten av jernbaneinfrastruktur, som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2012/34/EU, og
 • -
  i førerrommet.
1.4.5
Driften av jernbanesystemet skal ved normalt vedlikehold ikke forårsake et vibrasjonsnivå i grunnen som er uakseptabelt for virksomhet og omgivelser nær infrastrukturen.
1.5
Teknisk forenlighet
Infrastrukturens og de faste anleggenes tekniske egenskaper skal være innbyrdes forenelige, og skal dessuten være forenelige med de tekniske egenskapene til de togene som skal brukes i jernbanesystemet. Dette kravet omfatter sikker integrering av kjøretøyets delsystem med jernbaneinfrastrukturen.
Dersom det i visse deler av jernbanenettet viser seg vanskelig å forene disse egenskapene, kan det iverksettes midlertidige løsninger som sikrer framtidig forenelighet.
1.6
Tilgjengelighet
1.6.1
Delsystemene «Infrastruktur» og «Rullende materiell» skal være tilgjengelige for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer for å sikre adgang på like vilkår som andre ved å forebygge eller fjerne barrierer, og ved hjelp av andre hensiktsmessige tiltak. Dette skal omfatte prosjektering, bygging, fornying, oppgradering, vedlikehold og drift av de relevante delene av delsystemene publikum har adgang til.
1.6.2
Delsystemene «Drift» og «Telematikkapplikasjoner for persontrafikk» skal inneholde den funksjonalitet som er nødvendig for å lette adgangen for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer på like vilkår som andre ved å forebygge eller fjerne barrierer, og ved hjelp av andre hensiktsmessige tiltak.
2Særskilte krav til de enkelte delsystemene
2.1
Infrastruktur
2.1.1
Sikkerhet
Det skal treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.
Det skal treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.
Infrastruktur der publikum har adgang, skal konstrueres og bygges på en slik måte at farer for personer begrenses (stabilitet, brann, atkomst, evakuering, plattformer osv.).
Det skal fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforholdene i svært lange tunneler og viadukter.
2.1.2
Tilgjengelighet
Områder som publikum har adgang til, skal være tilgjengelige for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer i samsvar med nr. 1.6.
2.2
Energi
2.2.1
Sikkerhet
Driften av energiforsyningssystemet skal ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer (brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjepersoner).
2.2.2
Miljøvern
Driften av systemene for forsyning av elektrisk og termisk energi skal ikke gi miljøbelastninger utover de spesifiserte grensene.
2.2.3
Teknisk forenlighet
Systemer for forsyning av elektrisk eller termisk energi skal:
 • -
  gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåene for yteevne,
 • -
  når det gjelder systemer for forsyning av elektrisk energi, være forenelige med strømavtakerne som togene er utstyr med.
2.3
Styring, kontroll og signal
2.3.1
Sikkerhet
Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signal som skal brukes, skal gi mulighet for togtrafikk med et sikkerhetsnivå som tilsvarer de målene som er fastsatt for jernbanenettet. Systemer for styring, kontroll og signal skal gi fortsatt sikker framføring for tog som har tillatelse til å kjøre ved driftsforstyrrelser.
2.3.2
Teknisk forenlighet
All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at forenelige systemer for styring, kontroll og signal er tatt i bruk, skal tilpasses disse systemene.
Utstyr for styring, kontroll og signal som monteres i førerrom, skal tillate normal drift under de angitte forholdene i hele jernbanesystemet.
2.4
Rullende materiell
2.4.1
Sikkerhet
Det rullende materiellet skal være slik konstruert og forbindelsen mellom kjøretøyene være slik utformet at de områdene der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved eventuell kollisjon eller avsporing.
Det elektriske utstyret skal ikke svekke funksjonssikkerheten til anleggene for styring, kontroll og signal.
Bremseteknikkene og bremsekreftene skal være forenelige med utformingen av spor, tekniske strukturer og signalsystemer.
Av hensyn til personsikkerheten skal det treffes tiltak for å hindre adgang til spenningsførende komponenter.
Ved faresituasjoner skal passasjerene ha mulighet til å underrette lokomotivføreren, og togbetjeningen skal ha mulighet til å oppnå kontakt med dem.
Passasjerenes sikkerhet ved på- og avstigning skal ivaretas. Inngangsdørene skal være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes sikkerhet.
Det skal finnes nødutganger, og de skal være merket.
Det skal fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforholdene i svært lange tunneler.
Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.
Togene skal være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet mulighet til å gi meldinger til passasjerene.
Både på jernbanestasjoner og på togene skal passasjerene få lettfattelig og grundig informasjon om reglene som gjelder for dem.
2.4.2
Pålitelighet og tilgjengelighet
Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styring og kontroll skal være konstruert slik at toget i en gitt situasjon med driftsforstyrrelser kan fortsette uten at det medfører skadevirkninger for det utstyret som fortsatt er i drift.
2.4.3
Teknisk forenlighet
Det elektriske utstyret skal være forenlig med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signal.
Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, skal strømavtakerne ha slike egenskaper at togene kan kjøre med de energiforsyningssystemene som brukes i jernbanesystemet.
Det rullende materiellet skal ha slike egenskaper at det kan være i trafikk på alle de jernbanelinjene togene er forventet å trafikkere, idet det tas hensyn til relevante klimatisk forhold.
2.4.4
Kontroll
Tog skal være utstyrt med en registreringsinnretning. De opplysningene som samles inn av denne innretningen og behandlingen av dem, skal være harmonisert.
2.4.5
Tilgjengelighet
Delsystemer for rullende materiell som publikum har adgang til, skal være tilgjengelige for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer i samsvar med nr. 1.6.
2.5
Vedlikehold
2.5.1
Helse og sikkerhet
De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentralene, skal sikre drift av delsystemet, og skal ikke utgjøre noe sikkerhets- og helsefare.
2.5.2
Miljøvern
De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentralene, skal ikke overskride de tillatte nivåene for miljøbelastninger.
2.5.3
Teknisk forenlighet
Vedlikeholdsanlegg for rullende materiell skal være slik at arbeidsoppgavene i tilknytning til sikkerhet, helse og komfort kan utføres på alt materiell de er konstruert for.
2.6
Drift og trafikkstyring
2.6.1
Sikkerhet
Tilpasningen av reglene for drift av jernbanenettet og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og til kontrollsentralenes personale skal være av en slik art at sikker drift kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlandstrafikk og for trafikk over landegrensene, tas i betraktning.
Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og vedlikeholdssentralene, skal være av en slik art at de sikrer et høyt sikkerhetsnivå.
2.6.2
Pålitelighet og tilgjengelighet
Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og kvalifikasjoner samt kvalitetsstyringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og vedlikeholdssentralene, skal være av en slik art at de sikrer et høyt nivå for systemets pålitelighet og tilgjengelighet.
2.6.3
Teknisk forenlighet
Tilpasningen av reglene for drift av jernbanenettet og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og til trafikkstyringspersonalet skal være av en slik art at effektiv drift av det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og for trafikk over landegrensene, tas i betraktning.
2.6.4
Tilgjengelighet
Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at driftsreglene gir den funksjonalitet som er nødvendig for å sikre tilgjengelighet for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer.
2.7
Telematikkapplikasjoner for gods- og persontrafikk
2.7.1
Teknisk forenlighet
De grunnleggende kravene på området telematikkapplikasjoner som skal garantere et laveste kvalitetsnivå på tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk forenlighet.
Det skal treffes tiltak for å sikre:
 • -
  at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som muliggjør størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, unntatt fortrolige forretningsdata,
 • -
  at brukerne lett får tilgang til opplysningene.
2.7.2
Pålitelighet og tilgjengelighet
Databasene, programvaren og datakommunikasjonsprotokollene skal brukes, forvaltes, oppdateres og vedlikeholdes på måter som sikrer systemenes effektivitet og tjenestens kvalitet.
2.7.3
Helse
Grensesnittene mellom systemer og brukerne skal overholde minsteregler for ergonomi og helsevern.
2.7.4
Sikkerhet
Med hensyn til lagring og overføring av sikkerhetsrelaterte opplysninger skal det sørges for tilstrekkelig grad av kvalitet og pålitelighet.
2.7.5
Tilgjengelighet
Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at delsystemer for telematikkapplikasjoner for persontrafikk gir den funksjonalitet som er nødvendig for å sikre tilgjengelighet for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer.