Til startsiden

Vedlegg II. Delsystemer

1.Liste over delsystemer
For denne forskrifts formål kan systemet som utgjør jernbanesystem, inndeles i følgende delsystemer:
 1. a.
  strukturelle delsystemer:
  • infrastruktur,
  • energi,
  • styring, kontroll og signal langs sporet,
  • styring, kontroll og signal om bord,
  • rullende materiell, eller
 2. b.
  funksjonelle delsystemer:
  • drift og trafikkstyring,
  • vedlikehold,
  • telematikkapplikasjoner for person- og godstrafikk.
2.Beskrivelse av delsystemene
For hvert delsystem eller hver del av et delsystem skal byrået i forbindelse med utarbeiding av utkast til TSI-er, framsette et forslag til liste over komponenter og forhold knyttet til samtrafikkevne. Uten at det skal foregripe valget av forhold og komponenter knyttet til samtrafikkevne eller i hvilken rekkefølge disse vil bli underlagt TSI-er, skal delsystemene omfatte følgende:
2.1
Infrastruktur
Spor, sporveksler, planoverganger, byggverk (broer, tunneler osv.), elementer knyttet til jernbanestasjoner (herunder innganger, plattformer, ganganlegg, serviceområder, toaletter og informasjonssystemer, samt disse elementenes tilgjengelighet for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer), sikkerhets- og verneutstyr.
2.2
Energi
Elektrisitetsforsyningssystemet, herunder kontaktledninger og utstyret for måling av og takstfastsettelse for elektrisitetsforbruk som befinner seg langs sporet.
2.3
Styring, kontroll og signal langs sporet
Alt utstyr langs sporet som er nødvendig for å kunne garantere tilstrekkelig sikkerhet for togfremføringen og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.
2.4
Styring, kontroll og signal om bord
Alt utstyr om bord som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.
2.5
Drift og trafikkstyring
Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene, både under normal drift og ved driftsforstyrrelser, herunder særlig togsammensetning og framføring av tog, trafikkplanlegging og -styring.
De faglige kvalifikasjonene som kreves for å kunne utføre alle typer jernbanefunksjoner.
2.6
Telematikkapplikasjoner
Dette delsystemet omfatter to elementer, i samsvar med vedlegg I:
 1. a.
  applikasjoner for persontrafikk, herunder systemer som gir informasjon til reisende før og under reisen, reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog og med andre transporttyper.
 2. b.
  applikasjoner for godstrafikk, herunder informasjonssystemer (sanntidsovervåkning av gods og tog), rangerings- og tildelingssystemer, reservasjons-, betalings- og faktureringssystemer, styring av forbindelser med andre transportsystemer og produksjon av elektroniske følgedokumenter.
2.7
Rullende materiell
Karosseriets konstruksjon, system for styring og kontroll av alt utstyr i toget, strømavtakerinnretninger, trekk og energiomformingsutstyr, utstyr om bord for måling av og takstfastsettelse for elektrisitetsforbruk, bremsesystem, koplingsutstyr, løpeverk (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, dører, grensesnitt mellom menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder tilgjengelighet for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer) passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og togpersonalets helse.
2.8
Vedlikehold
De framgangsmåter, tilhørende utstyr, logistikkanlegg for vedlikeholdsarbeid og reservelager som muliggjør obligatorisk utbedrende og forebyggende vedlikehold for å sikre samtrafikkevne i jernbanesystemet og garantere den nødvendige yteevnen.