§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften omfatter prosjektering, bygging, ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av de ulike delene i jernbanenettet. For hvert delsystem fastsetter forskriften bestemmelser om samtrafikkomponenter, grensesnitt og prosedyrer, i tillegg til vilkår for generell forenlighet i jernbanesystemet som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne.
Forskriften gjelder ikke:
 1. a.
  tunnelbaner, sporvogner og lette skinnegående kjøretøy, og infrastruktur som brukes utelukkende av slike kjøretøy
 2. b.
  nett som er funksjonsmessig atskilt fra resten av jernbanesystemet i EØS, og som er beregnet bare på lokal persontransport eller persontransport i byer eller forsteder, og foretak som driver utelukkende på slike nett
 3. c.
  privateid jernbaneinfrastruktur, inkludert sidespor, som brukes av eieren eller en transportør til godstransportvirksomhet eller til persontransport for ikke-kommersielle formål, og kjøretøy som brukes utelukkende på slik infrastruktur
 4. d.
  infrastruktur og kjøretøy som er avsatt for strengt lokal, historisk eller turistmessig bruk
 5. e.
  forstadsbaneinfrastruktur som av og til brukes av jernbanekjøretøy under særlige vilkår på forstadsbanesystemet, utelukkende dersom det er nødvendig av hensyn til å oppnå forbindelse for disse kjøretøyene, og
 6. f.
  kjøretøy som hovedsakelig brukes på forstadsbaneinfrastruktur, men som er utstyrt med noen jernbanekomponenter som er nødvendige for å gjøre det mulig med en overgang på et avgrenset og begrenset avsnitt av jernbaneinfrastrukturen, utelukkende av hensyn til å oppnå forbindelse.
Når det gjelder kombitrikker som kjører i jernbanesystemet i EØS, gjelder følgende bestemmelser, dersom det ikke finnes noen TSI-er som gjelder for disse:
 1. a.
  de berørte medlemsstatene skal sikre at nasjonale regler eller andre relevante tilgjengelige tiltak vedtas for å sikre at slike kombitrikker oppfyller de grunnleggende kravene,
 2. b.
  medlemsstatene kan vedta nasjonale regler for å angi framgangsmåten for tillatelse som skal gjelde for slike kombitrikker. Den myndigheten som utsteder kjøretøytillatelse, skal rådspørre den relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheten for å sikre at blandet drift med kombitrikker og jernbanetog oppfyller alle grunnleggende krav og relevante felles sikkerhetsmål (CST-er),
 3. c.
  når det gjelder trafikk over landegrensene, skal som unntak fra § 6-2 jf. § 6-11, relevante vedkommende myndigheter samarbeide med sikte på å utstede kjøretøytillatelser.

Dette leddet gjelder ikke kjøretøy som er unntatt fra denne forskriftens virkeområde i samsvar med annet ledd.