Til startsiden

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Forskriften fastsetter de vilkårene som skal oppfylles for å oppnå samtrafikkevne på jernbanenettet på en måte som er forenlig med sikkerhetsforskriften. Hensikten er å definere et optimalt nivå for teknisk harmonisering, og gjøre det mulig å forenkle, forbedre og utvikle internasjonal jernbanetransport i EØS og med tredjestater. Forskriften skal bidra til å gjennomføre Det felles europeiske jernbaneområdet og gradvis gjennomføre det indre marked på jernbanen.

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften omfatter prosjektering, bygging, ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av de ulike delene i jernbanenettet. For hvert delsystem fastsetter forskriften bestemmelser om samtrafikkomponenter, grensesnitt og prosedyrer, i tillegg til vilkår for generell forenlighet i jernbanesystemet som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne.
Forskriften gjelder ikke:
 1. a.
  tunnelbaner, sporvogner og lette skinnegående kjøretøy, og infrastruktur som brukes utelukkende av slike kjøretøy
 2. b.
  nett som er funksjonsmessig atskilt fra resten av jernbanesystemet i EØS, og som er beregnet bare på lokal persontransport eller persontransport i byer eller forsteder, og foretak som driver utelukkende på slike nett
 3. c.
  privateid jernbaneinfrastruktur, inkludert sidespor, som brukes av eieren eller en transportør til godstransportvirksomhet eller til persontransport for ikke-kommersielle formål, og kjøretøy som brukes utelukkende på slik infrastruktur
 4. d.
  infrastruktur og kjøretøy som er avsatt for strengt lokal, historisk eller turistmessig bruk
 5. e.
  forstadsbaneinfrastruktur som av og til brukes av jernbanekjøretøy under særlige vilkår på forstadsbanesystemet, utelukkende dersom det er nødvendig av hensyn til å oppnå forbindelse for disse kjøretøyene, og
 6. f.
  kjøretøy som hovedsakelig brukes på forstadsbaneinfrastruktur, men som er utstyrt med noen jernbanekomponenter som er nødvendige for å gjøre det mulig med en overgang på et avgrenset og begrenset avsnitt av jernbaneinfrastrukturen, utelukkende av hensyn til å oppnå forbindelse.
Når det gjelder kombitrikker som kjører i jernbanesystemet i EØS, gjelder følgende bestemmelser, dersom det ikke finnes noen TSI-er som gjelder for disse:
 1. a.
  de berørte medlemsstatene skal sikre at nasjonale regler eller andre relevante tilgjengelige tiltak vedtas for å sikre at slike kombitrikker oppfyller de grunnleggende kravene,
 2. b.
  medlemsstatene kan vedta nasjonale regler for å angi framgangsmåten for tillatelse som skal gjelde for slike kombitrikker. Den myndigheten som utsteder kjøretøytillatelse, skal rådspørre den relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheten for å sikre at blandet drift med kombitrikker og jernbanetog oppfyller alle grunnleggende krav og relevante felles sikkerhetsmål (CST-er),
 3. c.
  når det gjelder trafikk over landegrensene, skal som unntak fra § 6-2 jf. § 6-11, relevante vedkommende myndigheter samarbeide med sikte på å utstede kjøretøytillatelser.

Dette leddet gjelder ikke kjøretøy som er unntatt fra denne forskriftens virkeområde i samsvar med annet ledd.

§ 1-3. Myndighet

§ 1-3. Myndighet

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i medhold av denne forskriften.

§ 1-4. Overordnede definisjoner

§ 1-4. Overordnede definisjoner

I denne forskriften menes med
 1. a.
  jernbanesystemet i EØS: de elementene som er oppført i vedlegg I til denne forskriften,
 2. b.
  samtrafikkevne: et jernbanesystems evne til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de påkrevde nivåene for yteevne,
 3. c.
  kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft; et kjøretøy består av ett eller flere strukturelle og funksjonelle delsystemer, se vedlegg I nr. 2,
 4. d.
  jernbanenett: linjer, stasjoner, terminaler og alle typer fast utstyr som er nødvendig for å sikre sikker og kontinuerlig drift av jernbanesystemet,
 5. e.
  delsystemer: de strukturelle eller funksjonelle delene av jernbanesystemet, som angitt i vedlegg II til denne forskriften,
 6. f.
  mobilt delsystem: delsystemet «Rullende materiell» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord»,
 7. g.
  samtrafikkomponent: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av, inkludert både materielle og immaterielle produkter,
 8. h.
  grunnleggende krav: alle vilkår fastsatt i vedlegg III til denne forskriften som må oppfylles av jernbanesystemet, delsystemene og samtrafikkomponentene, inkludert grensesnitt,
 9. i.
  europeisk spesifikasjon: en spesifikasjon som hører inn under en av følgende kategorier: en felles teknisk spesifikasjon som definert i vedlegg VIII til direktiv 2014/25/EU, en europeisk teknisk godkjenning som nevnt i artikkel 60 i direktiv 2014/25/EU, eller en europeisk standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b i forordning (EU) nr. 1025/2012,
 10. j.
  teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI): en spesifikasjon vedtatt i samsvar med direktiv (EU) 2016/797 som hvert delsystem eller del av et delsystem skal omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet,
 11. k.
  særtilfelle: en hvilken som helst del av jernbanesystemet som krever midlertidige eller permanente særlige bestemmelser i TSI-ene, på grunn av enten geografiske, topografiske eller bymiljømessige begrensninger, eller av hensyn til forenlighet med det eksisterende systemet, særlig jernbanelinjer og -nett som ikke er forbundet med EØS-områdets øvrige jernbanenett, dessuten lasteprofil, sporvidde eller avstand mellom sporene, og kjøretøy utelukkende ment til lokal, regional eller historisk bruk, samt kjøretøy på vei fra eller til tredjestater,
 12. l.
  kombitrikk: et kjøretøy som er konstruert for bruk på både forstadsbaneinfrastruktur og jernbaneinfrastruktur,
 13. m.
  harmonisert standard: en europeisk standard som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen, med henblikk på gjennomføringen av Unionens harmoniseringsregelverk,
 14. n.
  nasjonale regler: alle bindende regler vedtatt i en medlemsstat, uavhengig av hvilket organ som utsteder dem, som inneholder andre krav til jernbanesikkerhet eller tekniske krav enn de som er fastsatt i EØS-regelverket eller internasjonale regler, og som gjelder i den aktuelle medlemsstaten for jernbanevirksomhet eller tredjepart,
 15. o.
  jernbanevirksomhet: fellesbetegnelse for jernbaneforetak og infrastrukturforvalter,
 16. p.
  one-stop shop: informasjons- og kommunikasjonssystem blant annet for behandling av søknader om sikkerhetssertifikat og tillatelse til å ta i bruk kjøretøy, jf. artikkel 12 i ERA-forordningen,

§ 1-5. Definisjoner knyttet til roller

§ 1-5. Definisjoner knyttet til roller

I denne forskriften menes med
 1. a.
  oppdragsgiver: et offentlig eller privat foretak som bestiller prosjektering, bygging, fornyelse eller oppgradering av et delsystem,
 2. b.
  innehaver: den fysiske eller juridiske personen som i egenskap av å være eier av et kjøretøy eller som har rett til å bruke det, benytter kjøretøyet som et transportmiddel og er registrert som sådan i et kjøretøyregister,
 3. c.
  søker: en fysisk eller juridisk person som anmoder om en tillatelse, det være seg et jernbaneforetak, en infrastrukturforvalter eller enhver annen person eller rettssubjekt, for eksempel en produsent, en eier eller en innehaver; i samsvar med § 4-6 menes med «søker» en oppdragsgiver eller produsent, eller dennes representant; i samsvar med § 5-7 menes med «søker» en fysisk eller juridisk person som anmoder om en beslutning fra Den europeiske unions jernbanebyrå (Byrået) vedrørende godkjenning av de planlagte tekniske løsningene for prosjekter for ERTMS-utstyr langs sporet
 4. d.
  nasjonal sikkerhetsmyndighet: nasjonalt organ som er tillagt oppgaver knyttet til jernbanesikkerhet i samsvar med sikkerhetsforskriften, eller ethvert organ som av flere medlemsstater er tillagt slike oppgaver for å sikre en enhetlig sikkerhetsordning,
 5. e.
  Enhet ansvarlig for vedlikehold (ECM): en enhet som er ansvarlig for vedlikehold av et kjøretøy, og som er registrert som sådan i et kjøretøyregister,
 6. f.
  produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer et produkt i form av samtrafikkomponenter, delsystemer eller kjøretøy, eller som får dette konstruert eller produsert, og som markedsfører det under sitt navn eller varemerke,
 7. g.
  representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent eller en oppdragsgiver til å handle på produsentens eller oppdragsgiverens vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver,
 8. h.
  samsvarsvurderingsorgan: et organ som er meldt eller utpekt til å være ansvarlig for samsvarsvurderingsvirksomhet, inkludert kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «meldt organ» etter melding fra en medlemsstat. Et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «utpekt organ» etter utpeking av en medlemsstat,
 9. i.
  funksjonshemmet person og bevegelseshemmet person: enhver person som har en permanent eller midlertidig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonshemming, som i samhandling med forskjellige barrierer kan være til hinder for at vedkommende fullt ut og effektivt kan benytte transportmidler på like vilkår som andre passasjerer, eller en person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler er nedsatt på grunn av alder,
 10. j.
  infrastrukturforvalter: ethvert organ eller foretak som er ansvarlig for å opprette, forvalte og vedlikeholde jernbaneinfrastruktur, inkludert trafikkstyring og styring, kontroll og signal. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak,
 11. k.
  jernbaneforetak: ethvert offentlig eller privat foretak som har som virksomhet å yte tjenester for transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften.

§ 1-6. Definisjoner knyttet til tillatelser

§ 1-6. Definisjoner knyttet til tillatelser

I denne forskriften menes med
 1. a.
  oppgradering: ethvert større endringsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som medfører en endring i den tekniske dokumentasjonen som følger EF-verifiseringserklæringen, dersom slik dokumentasjon finnes, og som forbedrer delsystemets generelle yteevne,
 2. b.
  fornyelse: ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle yteevne,
 3. c.
  ibruktaking: alle operasjoner der et delsystem settes i tilsiktet bruk,
 4. d.
  langt framskredent prosjekt: ethvert prosjekt hvis planleggings- eller byggetrinn har nådd et punkt der en endring i de tekniske spesifikasjonene kan sette levedyktigheten for prosjektet i dets planlagte form i fare,
 5. e.
  type: en kjøretøytype som definerer de grunnleggende konstruksjonsmessige egenskapene til kjøretøyet som er omfattet av et sertifikat for typeprøving eller designkontroll som beskrevet i den relevante verifiseringsmodulen,
 6. f.
  serie: et antall identiske kjøretøyer av samme kjøretøytype,
 7. g.
  driftsklar tilstand: den normale driftstilstanden og de forutsigbare driftsforstyrrelsene (inkludert slitasje) innenfor det området og de bruksvilkårene som er angitt i den tekniske dokumentasjonen og vedlikeholdsplanen,
 8. h.
  et kjøretøys bruksområde: ett eller flere jernbanenett i en EØS-stat eller en gruppe av EØS-stater der kjøretøyet etter planen skal brukes,
 9. i.
  akseptable samsvarskriterier: ikke-bindende uttalelser avgitt av Byrået for å definere måter å fastslå samsvar med grunnleggende krav på,
 10. j.
  bringe i omsetning: første gang en samtrafikkomponent, et delsystem eller et kjøretøy som er klart til å brukes i driftsklar tilstand, gjøres tilgjengelig i EØS,
 11. k.
  samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om nærmere angitte krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et delsystem, en person eller et organ, er oppfylt.

§ 1-7. Grunnleggende krav

§ 1-7. Grunnleggende krav

Jernbanesystemet, delsystemene og samtrafikkomponentene, inkludert grensesnitt, skal oppfylle de relevante grunnleggende kravene, jf. vedlegg III.
De tekniske spesifikasjonene nevnt i artikkel 60 i direktiv 2014/25/EU, som er nødvendige for å utfylle europeiske spesifikasjoner eller andre standarder i bruk i EØS, skal ikke stride mot de grunnleggende kravene.