Statens Jernbanetilsyn logo

Kapittel 2. Sikkerhetsstyringssystem

§ 4.Krav om sikkerhetsstyringssystem

§ 4.Krav om sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av virksomheten og skal inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med alle vesentlige risikoer forbundet med virksomheten.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og tilstrekkelig kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Sikkerhetsstyringen må omfatte forhold som kan ha betydning for sikkerheten. Sikkerhetsstyringen må derfor omfatte prosedyrer og tiltak som gjennomføres for å redusere risikoen for jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser til et akseptabelt nivå.

Bestemmelsen stiller krav til at alle aktiviteter i virksomheten som kan påvirke sikkerheten gjennomføres på en slik måte at jernbaneulykker unngås. Personell som utfører oppgaver med betydning for sikkerheten skal kjenne til hvilke dokumenter som er gyldige og nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene de er pålagt.

Sikkerhetsstyringssystemet må beskrive hvordan virksomheten kartlegger og håndterer alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke sikkerheten.

Det er opp til jernbanevirksomheten å avgjøre hva som vil være tilstrekkelig omfang på det dokumenterte sikkerhetsstyringssystemet.

Alle forhold i virksomheten som kan påvirke sikkerheten må identifiseres som en del av sikkerhetsstyringssystemet.

Vesentlige risikoer ved virksomheten kan for eksempel være brann og folk i sporet.

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp,
 2. b.
  bestemmelser om drift og vedlikehold som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet,
 3. c.
  krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 4. d.
  beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 5. e.
  beredskapsplan og beredskapsøvelser,
 6. f.
  rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse og
 7. g.
  årlig oppsummering av foregående års sikkerhetsarbeid,
 8. h.
  bestemmelser som sikrer at de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene i kapittel 7 oppfylles.

Bokstav a:

Jernbanevirksomheten må identifisere og vurdere farene virksomheten til enhver tid innebærer eller kan forventes å bli eksponert for, og risikoen må håndteres på en slik måte at den ligger på et akseptabelt nivå. Det er virksomhetene som fastsetter hva som er å anse som et akseptabelt nivå.

Museumsbaneforskriften omtaler ikke spesifikt bruken av barrierer. Det er imidlertid krav om at virksomheten må etableretilstrekkelige tiltak for å forhindre at ulykker inntreffer. Dersom en ulykke likevel inntreffer skal det være planlagt hvilke tiltak som skal iverksettes for å begrense omfanget av hendelsen.

Bokstav c:

Jernbanevirksomhetene må sørge for tilstrekkelig kompetanse internt i virksomheten til å håndtere den risiko virksomheten innebærer, herunder kompetanse til å vurdere sikkerhetsmessige risikoer, utforme nødvendige prosedyrer, etablere nødvendige tiltak og fastsette krav til eventuelt innkjøp av leveranser. Dette gjelder også for frivillig personell.

Jernbanevirksomheten må også påse at personell hos leverandører som gjennomfører arbeidsoppgaver som kan ha betydning for sikkerheten har nødvendig kompetanse til å gjennomføre arbeidsoppgavene slik jernbanevirksomheten beslutter.

Bokstav d:

Jernbanevirksomheten må sørge for at alt personell som utfører oppgaver som kan ha betydning for sikkerheten kjenner omfanget av eget ansvar, myndigheten man har og hvordan pålagte oppgaver skal gjennomføres.

Fordeling av ansvar og myndighet til personell hos leverandør må også forankres, for eksempel gjennom avtale med leverandøren.

Bokstav e:

Jernbanevirksomheten må ha beredskap for de nødssituasjoner som kan oppstå. Beredskapen skal være beskrevet i en egen beredskapsplan.

Beredskapsplanen bør inneholde intern og ekstern varslingsliste, oversikt over utstyr for førstehjelp og redning samt kommunikasjonsutstyr. Planen bør koordineres med politiet og den lokale brann- og redningsetat.

Beredskapsøvelser skal undersøke om beredskapsplanen er kjent i virksomheten og virker hensiktsmessig, og gi personellet erfaring med å opptre i beredskapssituasjoner. Jernbanevirksomheten må vurdere hvor hyppige beredskapsøvelser som er tilstrekkelig for å sikre at beredskapen virker etter hensikten.

Bokstav f:

Jernbanevirksomheten plikter å varsle og rapportere jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser i henhold til varslings- og rapporteringsforskriften, som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Jernbanevirksomheten må ha interne bestemmelser for håndteringen av hendelsene fra første rapportering til gjennomføring av forebyggende tiltak.

Bokstav g:

Virksomheten må gjøre opp status over sikkerhetsarbeidet ved å evaluere og beslutte tiltak der det er nødvendig. Oppsummeringen bør, der det er relevant for den enkelte virksomheten, omfatte beskrivelse av ulykker og hendelser, de besluttede tiltakene og om gjennomførte tiltak har ført til den forventede forbedring. Nye eller endrede risikoer bør beskrives.

Det bør også gjøres en oppsummering av om bestemmelsene for drift og vedlikehold fortsatt er dekkende eller om de trenger oppdatering. Såfremt det er interne bestemmelser eller eksterne krav som virksomheten ikke oppfyller bør den årlige oppsummering angi status for jobben med å rette disse avvikene.

Resultater av eventuelle interne eller eksterne sikkerhetskontroller, inspeksjoner eller revisjoner kan beskrives i oppsummeringen. Det er viktig at virksomheten tar stilling til om sikkerhetsaktivitetene samlet sett er tilfredsstillende eller om det må igangsettes nye tiltak.

Bokstav h:

Bestemmelsene bør som et minimum omfatte følgende:

a)    hvor i organisasjonen ansvaret for at helseundersøkelser gjennomføres er plassert

b)    hvem som benyttes til å utføre helseundersøkelser

c)     rutiner for å følge opp helseundersøkelse, herunder hvordan det til enhver tid sikres at operativt personale til enhver tid har gyldig helseattest

Virksomheten kan utarbeide skjema og/eller attest til bruk ved helseundersøkelse.