§ 35. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

§ 35. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy skal minst inneholde:
 1. a.
  navn på og kontaktopplysninger til kontaktperson,
 2. b.
  systembeskrivelse,
 3. c.
  oversikt over relevante standarder som kjøretøy er bygget etter, samt eventuelle avvik fra disse standardene og
 4. d.
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering mellom kjøretøy og infrastruktur.

Første ledd:

Dokumentasjon i søknader må presenteres på en oversiktlig måte og på et oversiktlig nivå. Det må framlegges dokumentasjon som viser at krav i jernbanelovgivningen er ivaretatt. Dokumentasjonen skal være komplett, sammenhengende og oppdatert, og den skal være sporbar og transparent.

Prosessen og begrunnelsene som har ført frem til det ferdige resultatet må dokumenteres. Dette gjelder blant annet vurderinger og beslutninger for forutsetninger og begrensninger som er lagt til grunn i prosjektet, og som skal være ivaretatt og ført videre gjennom driftsfasen.

Opplistingen over søknadens innhold er ikke nødvendigvis uttømmende. I den grad det er nødvendig for vurderingen av søknaden, vil Statens jernbanetilsyn kunne be om ytterligere opplysninger.

Bokstav a – navn på og kontaktopplysninger til kontaktperson

Det er opp til den enkelte søkeren å avgjøre hvem som skal være kontaktperson. Hensikten med å ha en kontaktperson er å oppnå effektiv og koordinert informasjon mellom søkeren og Statens jernbanetilsyn. Kontaktpersonen må derfor ha inngående kjennskap til prosjektet.

Bokstav b – systembeskrivelse

Systembeskrivelsen vil naturlig være et plandokument som inneholder beskrivelser av de ulike alternativene som foreligger for prosjektet, herunder grunnleggende funksjoner og bruksområder, varianter, antall, litraer og løpenummere, og på hvilke strekninger kjøretøyet er tenkt benyttet og til hvilket formål.

Så langt teknisk dokumentasjon foreligger, skal det vedlegges skisser/tegninger av planløsninger, eksteriør og interiør.

Bokstav c – oversikt over relevante standarder som kjøretøy er bygget etter, samt eventuelle avvik fra disse standardene

Hvis det er gjort avvik fra standardene, må disse avvikene dokumenteres sammen med jernbanevirksomhetens behandling og vurdering av hvert enkelt avvik i henhold til virksomhetens interne rutiner.

Bokstav d – sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering mellom kjøretøy og infrastruktur

Søknad om tillatelse må dokumentere at det er verifisert at kjøretøyet er kompatibelt med infrastrukturen. Dokumentasjonen må vise at kjøretøytypen kan benyttes på de enkelte jernbanestrekninger og til den bruk som det er søkt om.