§ 15. Kontroll og vedlikehold av kjøretøy

§ 15. Kontroll og vedlikehold av kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med kjøretøy og utføre nødvendig vedlikehold. Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.
Jernbanevirksomheten skal dokumentere utført vedlikehold.

Første ledd:

Virksomheten må ha interne rutiner om kontroll av kjøretøy som blant annet omfatter rutiner for uttak, innsetting og visitasjon, samt for preventivt, korrektivt og periodisk vedlikehold. Det må være angitt terminer for når kontroller og vedlikehold gjennomføres, og det må være etablert sikkerhetsmessige grenseverdier. Det må også finnes rutiner eller bestemmelser relatert til spesielle klimatiske forhold.

Annet ledd:

Dokumentasjonen må vise tid, sted, vedlikeholdt objekt samt hvem som har utført vedlikeholdet.