§ 5-2. Søknad om testtillatelse for kjøretøy med tillatelse fra et annet EØS-land

§ 5-2. Søknad om testtillatelse for kjøretøy med tillatelse fra et annet EØS-land

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Testen organiseres og planlegges av søker i henhold til kravene i vedlegget punkt 1.4 og 3.2.1.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn. Tester utført i et annet EØS-land skal kunne aksepteres så langt de passer.
Delsystem styring, kontroll og signal om bord skal testes særskilt etter kravene i § 5-4.
Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  Dokumentasjon på at kjøretøyet har tillatelse til å ta i bruk i en annen EØS-stat, og eventuelle vilkår for denne tillatelsen.
 • -
  EF-verifiseringserklæring med sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med SJT på forhånd.
 • -
  Testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov.
Testrapport skal kunne gjøres tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn.

Gjelder for eksisterende kjøretøy som allerede har en tillatelse fra et annet EØS-land, og som trenger testtillatelse for å utføre tester på jernbanenettet i Norge. Hovedforskjellen på § 3-1 og § 3-2 er at et kjøretøy som allerede har en tillatelse fra et annet EØS-land kun må testes for å verifisere kompatibilitet mot den norske infrastrukturen.

Bekreftelsen på tillatelse fra et annet EØS-land må være utstedt fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i det aktuelle landet, eller fra ERA.