Statens Jernbanetilsyn logo

§ 4-1.Unntak

§ 4-1.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det.