§ 4-2. Overgangsbestemmelser

§ 4-2. Overgangsbestemmelser

Unntak gitt i medhold av forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) gjelder også etter denne forskriftens ikrafttredelse med de begrensninger som fremgår av vedtaket.