Til startsiden

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1. Unntak

§ 4-1. Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det.

§ 4-2. Overgangsbestemmelser

§ 4-2. Overgangsbestemmelser

Unntak gitt i medhold av forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) gjelder også etter denne forskriftens ikrafttredelse med de begrensninger som fremgår av vedtaket.

§ 4-3. Ikrafttredelse

§ 4-3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.

§ 4-4. Endringer i andre forskrifter

§ 4-4. Endringer i andre forskrifter