§ 3-6b. Søknad til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur

§ 3-6b. Søknad til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur

Søknad om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur skal minst inneholde:
 1. a.
  navn og kontaktopplysninger til kontaktperson,
 2. b.
  planlagt tidspunkt for ibruktaking,
 3. c.
  kravgrunnlag (dersom oppdatert fra melding),
 4. d.
  systembeskrivelse (dersom oppdatert fra melding),
 5. e.
  risikovurdering(er) (dersom oppdatert fra melding),
 6. f.
  sikkerhetsplan (dersom oppdatert fra melding),
 7. g.
  sikkerhetsrapport og sikkerhetsbevis der det er aktuelt,
 8. h.
  oversikt over virksomhetens behandling av unntak fra virksomhetsinterne bestemmelser, og de sikkerhetsmessige vurderingene som ligger til grunn for virksomhetens aksept av unntakene,
 9. h.
  farelogg,
 10. i.
  sikkerhetsoppfølgingsplan/driftsoppfølgingsplan,
 11. j.
  vedlikeholdsplan.
Er assessor eller andre uavhengige tredjeparter benyttet, skal utarbeidete rapporter, sertifikater, verifikasjoner, erklæringer etc. og oppfølgingen av disse, vedlegges.
Kravene i § 3-2 får anvendelse.