§ 3-6a. Melding om ny eller endret jernbaneinfrastruktur

§ 3-6a. Melding om ny eller endret jernbaneinfrastruktur

Det skal sendes melding til Statens jernbanetilsyn om ny eller endret jernbaneinfrastruktur så tidlig som mulig.
Meldingen skal minst inneholde:
 1. a.
  navn og kontaktopplysninger til kontaktperson,
 2. b.
  planlagt fremdrift i prosjektet,
 3. c.
  kravgrunnlag, herunder standarder og TSI-er,
 4. d.
  systembeskrivelse,
 5. e.
  sikkerhetsplan,
 6. f.
  risikovurdering(er),
 7. g.
  vesentlighetsvurdering etter CSM-RA.
Søker må vurdere om TSI-er kommer til anvendelse for den nye eller endrede jernbaneinfrastrukturen. Kravene i § 3-2 får anvendelse.